Smart i Thor – Opći uvjeti SaaS

Opći uvjeti ugovora Monri Payments d.o.o. (u daljnjem tekstu “Monri”) za SaaS rješenje

 

UVODNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti ugovora (u daljnjem tekstu “Uvjeti“) predstavljaju ugovorne odredbe koje se primjenjuju na usluge korištenja (Software as a Service) i prateće usluge održavanja i podrške (u daljnjem tekstu “Usluge“) Monrijevih programskih rješenja komercijalnog naziva THOR informacijski sustavi i SMART rješenja (u daljnjem tekstu “Programsko rješenje“) koje se pružaju temeljem ugovora sklopljenog između Monrija i druge ugovorne strane (u daljnjem tekstu: “Korisnik”, a u daljnjem tekstu zajedno s Monrijem: “Ugovorne strane“), ponude, narudžbe ili druge pravne osnove (u daljnjem tekstu “Ugovori“) u kojima je definirana primjena ovih Uvjeta.

U slučaju bilo kakvog neslaganja između odredbi Uvjeta i Ugovora, odredbe Ugovora imaju prednost.

 

PLAĆANJE

Monri će Korisniku izdavati račune za pružene Usluge do posljednjeg dana u kalendarskom mjesecu (Korisniku se naplaćuje mjesečna naknada bez obzira na stvarni početak Usluge ili stvarni broj dana u tom mjesecu u kojem je Usluga aktivna), a Korisnik je dužan platiti obračunati iznos u roku od 8 (osam) dana od dana primitka računa, odnosno u istom roku razumno osporiti obračunati iznos djelomično ili u cijelosti. U slučaju da Korisnik ne ospori račun u roku, smatrat će se da je takav račun odobren. U slučaju da se Ugovorne strane ne dogovore oko spornog računa u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja, Monri ima pravo sa svoje strane obustaviti izvršavanje Ugovora.

Ako su cijene izražene u EUR ili drugoj stranoj valuti, plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

Cijene se obračunavaju bez PDV-a koji će snositi Korisnik u iznosu koji će biti naveden na računu.

U slučaju da Korisnik propusti pravovremeno izvršiti plaćanje, Monri zadržava pravo naplatiti zakonsku zateznu kamatu počevši od datuma dospijeća do konačnog podmirenja dugovanja. U slučaju da Korisnik kasni s plaćanjem više od 15 dana, Monri ima pravo obustaviti daljnje izvršavanje svojih obveza.

 

ISPORUKA I PRIHVAT

Monri nije obvezan obavljati bilo kakve usluge koje nisu izričito navedene u Ugovoru.

Dodatne usluge Monri može, ali ne mora, ponuditi Korisniku, prema ponudi koju će u tu svrhu izdati Korisniku, te u skladu s odredbama posebnog ugovora.

Monri neće biti odgovoran za ispravnu i pravovremenu isporuku Usluga u skladu s Ugovorom ako Korisnik ne ispuni bilo koju od svojih obveza iz Ugovora.

Ako Korisnik pravodobno i na odgovarajući način ne omogući/osigura preduvjete/uvjete potrebne za instalaciju i aktiviranje Usluga o kojima ga je obavijestio Monri, uključujući prisustvo osoblja kojeg se treba osposobiti, Monri ima pravo Korisniku naplatiti kao da Usluga je izvršena, uključujući pretrpljenu štetu.

Rokovi za isporuku Monrijevih dobara/Usluga će se automatski produžiti za svako razdoblje u kojem isporuka Usluga nije bila moguća iz razloga koji ne potječu od Monrija. U slučaju da je odgoda duža od 10 dana, Ugovorne strane će se dogovoriti o novim vremenskim okvirima.

Isporuka i prihvat Usluga potvrđuje se obostranim potpisivanjem zapisnika o pruženim uslugama.

U slučaju da bilo koja od Ugovornih strana neopravdano uskrati potpisivanje gore navedenih dokumenata isporuke i prihvata, smatrat će se da su isporuka i prihvat obavljeni bez njihovog potpisivanja na stvarni datum isporuke.

 

UVJETI LICENCIJE

Korisnik smije instalirati i koristiti licencije za uslugu korištenja Programskog rješenja samo u skladu s uvjetima i sustavom licenciranja koji su određeni u Ugovoru.

Svaki primjerak licencije za uslugu korištenja Programskog rješenja označen je jedinstvenim serijskim brojem koji se provjerava prilikom autorizacije Korisnika i pružanja podrške Korisniku, odnosno nadogradnje na novu verziju Programskog rješenja. U slučaju da Monri primijeti da više korisnika koristi Programsko rješenje s istim serijskim brojem protivno odredbama Ugovora, Monri ima pravo svim takvim korisnicima (uključujući i Korisniku za Programsko rješenje s tim serijskim brojem) odmah uskratiti pravo na korištenje usluge Programskog rješenja zbog povrede Ugovora i prava intelektualnog vlasništva Monrija na Programskom rješenju, te raskinuti Ugovor s Korisnikom.

Svaka licencija za uslugu korištenja Programskog rješenja se minimalno jednom tjedno javlja Monriju putem interneta radi provjere valjanosti licencije, eventualnih nadogradnji i promjene poreznih i dr. propisa. Ako se licencija nije u mogućnosti javiti serveru Monrija za verifikaciju licencija, ista će nakon 14 dana ne javljanja raditi sa ograničenim mogućnostima zbog moguće povrede Ugovora, a u vezi s korištenjem licencije. Korisnik je dužan osigurati internet vezu kako bi se licencija Programskog rješenja mogla javiti serveru Monrija.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Za vrijeme trajanja Ugovora i pod uvjetom plaćanja svih naknada, Monri za Korisnika uspostavlja neisključivo i neprenosivo pravo korištenja predmeta Monrijevog prava intelektualnog vlasništva u mjeri u kojoj je to potrebno za korištenje ugovorene Usluge.

Korisnik neće izravno ili neizravno bez pisane suglasnosti Monrija (pod prijetnjom ništetnosti):

  • modificirati, prevoditi ili stvarati izvedena djela od predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija;
  • dekompilirati, rastaviti, koristiti obrnuti inženjering ili pokušati rekonstruirati, identificirati ili otkriti bilo koji izvorni kod, temeljne ideje ili algoritme predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija na bilo koji način;
  • prodavati, iznajmiti, davati u zakup, licencirati, podlicencirati, umnožavati, plasirati na tržište ili distribuirati predmete prava intelektualnog vlasništva Monrija niti koristiti predmete prava intelektualnog vlasništva Monrija za vremensko ograničavanje (timesharing), smještaj (hosting), osim kako je to izričito dopušteno u Ugovoru;
  • ukloniti bilo koje obavijesti o vlasništvu, etikete ili žigove s bilo kojeg Monrijevog proizvoda;
  • omogućiti uvid u predmete prava intelektualnog vlasništva Monrija, logiku izvršenja transakcija i odgovarajući know-how;
  • omogućiti trećoj osobi uvid u strukture baze podataka predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija.

 

SOFTVER TREĆE STRANE

Monri neće biti odgovoran za vrijeme potrebno za rješavanje problema u slučaju incidenata povezanih sa softverom treće strane. Ako je takav incident povezan sa softverom treće strane koji je implementirao Monri, Monri će obavijestiti proizvođača softvera treće strane i što je prije moguće implementirati rješenje koje je omogućio proizvođač softvera treće strane u softverski sustav.

 

FUNKCIONALNOSTI MONRIJEVIH PROGRAMSKIH RJEŠENJA

Sadržaj funkcionalnosti u Monrijevim Programskim rješenjima određen je onim funkcionalnostima koje su u Programskom rješenju postojale u trenutku sklapanja Ugovora.

Monri sustavno radi na poboljšanju i dodavanju novih funkcionalnosti sukladno svojim poslovnim planovima. Tijekom trajanja Ugovora Korisniku se bez dodatne naplate kroz Usluge mogu omogućiti sve nove funkcionalnosti dodane u Programska rješenja i nadogradnja na nove verzije Programskih rješenja čije korištenje Korisnik ima ugovoreno putem Usluga.

Monri nije obvezan raditi promjene na svojim Programskim rješenjima, tj. Uslugama na zahtjev Korisnika.

Monri nije odgovoran za održavanje opreme i sustava u vlasništvu Korisnika, te nije obvezan brinuti o zaštiti podataka koji se nalaze na istoj.

Poslovni podaci koje Korisnik putem Usluga unosi unutar Programskog rješenja su vlasništvo Korisnika. Unutar Programskog rješenja Korisniku su na raspolaganju usluge izvoza tih podataka i izvještaja u pdf ili excel format. Monri nije obvezan vršiti oblike izvoza ili migracije podataka u druge sustave, osim onih koju su ugrađeni u Usluge. Podatke o svojim aktivnostima evidentiranim kroz Usluge generira Korisnik i on odgovara za njihov sadržaj i vjerodostojnost. Monri nije obvezan sređivati tako nastale podatke niti snosi odgovornost za njih. Monri nije obvezan unositi bilo kakve podatke za Korisnika u Programsko rješenje.

 

PRESTANAK ODRŽAVANJA I PODRŠKE ZA ODREĐENU VERZIJU PROGRAMSKOG RJEŠENJA

Usluge održavanja i podrške vezane za određenu verziju Programskog rješenja dostupne su samo dok Monri ne obustavi podršku za predmetnu verziju Programskog rješenja.

Monri će informirati Korisnika o tome da usluge održavanja i podrške za predmetnu verziju Programskog rješenja više neće biti dostupne, i to putem obavijesti koja se šalje najmanje 90 dana unaprijed.

Kako bi nastavio i dalje koristiti usluge održavanja i podrške, Korisnik mora nadograditi Programsko rješenje na podržanu verziju. Ako Korisnik ne nadogradi Programsko rješenje na podržanu verziju Ugovor se raskida posljednjeg dana roka u kojem Monri pruža usluge održavanja i podrške. U tom slučaju, Korisnik više neće biti ovlašten koristiti Programsko rješenje, tj. Usluge. Radi izbjegavanja svake sumnje, Programsko rješenje, tj. Usluge nije moguće koristiti bez usluga održavanja i podrške koje pruža Monri ili ovlaštena društva unutar Asseco/Payten grupe.

 

NAKNADA ŠTETE

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonskim odredbama, Monri ne daje i niječe bilo kakva jamstva bilo izričita, prešutna, zakonska ili druga, te Monri ovime osobito niječe sva:

prešutna jamstva utrživosti,

prikladnosti za određenu svrhu,

sva jamstva koja proizlaze iz uobičajene prakse, korištenja ili poslovnih običaja.

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonskim odredbama, Monri ne daje nikakvo jamstvo da će Usluge:

ispuniti zahtjeve Korisnika ili bilo koje druge osobe,

postići bilo koji željeni rezultat,

biti kompatibilne ili raditi s bilo kojim drugim softverom, sustavom ili drugim uslugama,

biti sigurne, točne, potpune, bez štetnog koda ili pogrešaka.

U slučaju da zbog nepoštivanja ugovornih obveza, uključujući bez ograničenja neprofesionalno pružanje Usluga i/ili kašnjenje u isporuci Usluge, jedna od Ugovornih strana pretrpi štetu, Ugovorna strana koja je štetu prouzročila će nadoknaditi isključivo izravnu, uobičajeno predvidljivu i dokazanu štetu.

Nijedna Ugovorna strane neće biti odgovorna za posljedičnu štetu, štetu zbog gubitka podataka ili nematerijalnu štetu, štetu koje se nije mogla predvidjeti u trenutku sklapanja Ugovora ili izmaklu korist. Odgovornost Monrija zbog premetanja (skrembliranja), uništenja ili gubitka podataka ili dokumenata će također biti isključena.

Ugovorna strana koja se poziva na kršenje Ugovora će poduzeti sve potrebne mjere za ublažavanje štete uzrokovane takvim kršenjem, u protivnom druga Ugovorna strana može zahtijevati smanjenje iznosa naknade štete.

Monri neće biti odgovoran za štete nastale korištenjem Usluga.

Naknada štete uzrokovane neispunjenjem obveza iz Ugovora bit će ograničena na ukupan iznos koji po svim osnovama ne smije prelaziti 70% godišnje vrijednosti Ugovora u godini nastanka štete, tijekom cijelog razdoblja trajanja Ugovora. Ovo ograničenje je kumulativno, tj. zbroj višestrukih zahtjeva ne smije prijeći ovdje navedeno ograničenje tijekom jedne godine. Godišnja vrijednost ovog Ugovora podrazumijeva ukupnu vrijednost neto naknada koje je Korisnik platio Monri u godini u kojoj je šteta nastala. U slučaju šteta nastalih prije isteka prvih 12 mjeseci Ugovornog razdoblja, vrijednost u kontekstu ove odredbe izračunat će se tako da se odredi prosječni mjesečni obračunati iznos tijekom Ugovornog razdoblja, a zatim se ta vrijednost pomnoži s koeficijentom 12.

U slučaju štete koja proizlazi iz namjere, krajnje nepažnje ili štete koju je pretrpio Monri zbog Korisnikovih povreda prava intelektualnog vlasništva Monrija, šteta se nadoknađuje u cijelosti.

 

TRAJANJE, OTKAZ I RASKID UGOVORA

Trajanje Ugovora će se utvrditi u Ugovoru.

Svaka od Ugovornih strana može otkazati Ugovor u bilo kojem trenutku slanjem pisane obavijesti 30 dana unaprijed, bez navođenja razloga.

U slučaju grube povrede obveza, oštećena Ugovorna strana dužna je drugoj Ugovornoj strani dati pisano upozorenje s obrazloženjem, navodeći dokaze i težinu počinjene povrede, pri čemu će odrediti razuman rok za ispunjenje obveze koji ne može biti kraći od 30 dana, počevši od dana primitka takvog upozorenja. U slučaju da Ugovorna strana koje je povrijedila svoje obveze ne ispuni preuzete obveze u predviđenom roku, oštećena Ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pisanom izjavom volje uz otkazni rok od 30 dana koji počinje teći od dana primitka takve izjave volje.

 

Ugovor se ne može raskinuti zbog propusta jedne Ugovorne strane da ispuni neznatan dio obveze iz ovog Ugovora.

“Neispunjenje neznatnog dijela obveze iz ovog Ugovora”, u smislu prethodnog stavka, smatrat će se neispunjenje preostalog, manjeg dijela obveze Ugovorne strane prema Ugovoru, pod uvjetom da druga Ugovorna strana, i bez ispunjenja navedenog dijela obveze, može ostvariti korist iz Ugovora na koju inače ima pravo u takvoj situaciji i pod uvjetom da je svrha Ugovora, odnosno izvršenje predmeta Ugovora nije spriječeno zbog neispunjenja tog dijela obveze.

Svaka Ugovorna strana ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor, bez otkaznog roka, davanjem izjave volje u pisanom obliku, ako:

nad drugom Ugovornom stranom bude pokrenut predstečaj, stečaj, likvidacija ili upravni ili prisilni kontrolni postupak,

Ugovornoj strani bude zabranjeno obavljati njene poslovne aktivnosti na temelju pravomoćne presude,

druga Ugovorna strana trajno prestane s poslovanjem.

Monri ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze prethodne obavijesti i pružanja dodatnog roka za ispunjenje, u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

ako Korisnik ne plati bilo koju od obveza koje duguje Monriju u skladu s Ugovorom u roku od najviše 30 (slovima: trideset) dana od datuma dospijeća računa,

ako Korisnik ne plati na vrijeme najmanje dvije mjesečne naknade,

u slučaju sumnje ili dokaza da su Korisnik ili njegov radnik umiješani u radnje zlouporabe, ili da Korisnik prodaje robu ili usluge nedopuštenog ili neprikladnog sadržaja,

ako Korisnik prekrši bilo koji uvjet stečene licencije za usluge korištenja Programskog rješenja ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva Monrija, i/ili

u drugim slučajevima navedenim u Ugovoru ili Uvjetima.

U svakom slučaju raskida Ugovora, svi iznosi za Usluge već izvršene u cijelosti ili djelomično dospjeti će odmah i Monri će u skladu s tim imati pravo izdati račun Korisniku. Raskid Ugovora će imati učinak za ubuduće i neće utjecati na prava i obveze vezane uz već isporučene Usluge.

Raskid Ugovora neće utjecati na prava i obveze Ugovornih strana u vezi s povjerljivošću podataka i zaštitom prava intelektualnog vlasništva.

 

Po prestanku Ugovora iz bilo kojeg razloga:

sva prava Korisnika na korištenje Usluga kao i njegova licencija za usluge korištenja Programskog rješenja odmah će prestati; i

Korisnik će vratiti Monriju ili će izbrisati svu dokumentaciju ili informacije koje mu je dostavio Monri.

Radi izbjegavanja svake sumnje, Monri nije dužan dostaviti i/ili vratiti bilo kakve podatke/informacije Korisniku ako Korisnik nije platio sve naknade u skladu s Ugovorom i ovim Uvjetima.

 

VIŠA SILA

Nijedna Ugovorna strana neće biti odgovorna za neispunjenje ili zakašnjelo ili neuredno ispunjenje svojih obveza preuzetih Ugovorom u slučaju više sile.

Viša sila će se smatrati kao neizbježan događaj koji se nije mogao predvidjeti pri sklapanju Ugovora, ili bilo koji drugi uzroci ili događaji ove prirode, izvan razumne kontrole Ugovornih strana.

Ugovorna strana čije je ispunjenje Ugovora onemogućeno događajem više sile obavijestit će o tom događaju drugu Ugovornu stranu u najkraćem mogućem roku, ali najviše u roku od 15 (petnaest) radnih dana, u mjeri u kojoj je to moguće. Obavijest će biti popraćena svim potrebnim informacijama.

Za vrijeme trajanja više sile, sva prava i obveze utvrđene Ugovorom bit će obustavljene.

Ako ispunjenje obveza iz Ugovora kasni više od 3 mjeseca zbog više sile, Ugovorne strane će postaviti nove uvjete za ispunjenje Ugovora ili raskid Ugovora.

 

POVJERLJIVOST PODATAKA

Podaci i informacije u vezi s ugovornim odnosom i predmetom Ugovora, koji su poznati Ugovornim stranama u trenutku sklapanja Ugovora ili će im biti poznati u budućnosti, strogo su povjerljivi. Nijedna Ugovorna strana neće objaviti povjerljive podatke trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim ako je objavljivanje takvih informacija izričito propisano zakonom, Ugovorom ili Uvjetima. Ova obveza čuvanja povjerljivosti ostat će važeća tijekom cijelog ugovornog razdoblja i nakon njegovog prestanka u razdoblju od 3 (tri) godine.

Povjerljivim podacima” se smatraju svi podaci koje jedna Ugovorna strana daje drugoj u pisanom, usmenom ili bilo kojem drugom obliku, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve podatke u vezi s proizvodima, operacijama, postupcima, planovima ili namjerama, sustavima i procesima, know-how, pravima dizajna, postupkom procjene, tržišnim prilikama, kao i poslovnim, financijskim rezultatima, pravnom statusu, sudskim sporovima, kontrolama koje provode nadležna tijela i dr.

Svaka Ugovorna strana može objaviti Povjerljive podatke ako:

se objava tih podataka zahtijeva prema prisilnim propisima ili na osnovi sudskog naloga ili odluke tijela javne uprave, isključivo do mjere tog zahtjeva i uz uvjet da je primatelj tih podataka upoznat s povjerljivom prirodom podataka i da je druga Ugovorna strana primila obavijest o objavi;

podaci su Ugovornim stranama bili poznati prije sklapanja Ugovora i/ili su poznati široj javnosti;

Ugovorna strana dobije ili je dobila te podatke od treće osobe koja je ovlaštena za njihovo objavljivanje;

objava je potrebna da bi ta Ugovorna strana mogla koristiti usluge revizora/pravnog savjetnika;

druga Ugovorna strana je pisanim putem ovlastila Ugovornu stranu da to učini.

Monri je ovlašten otkriti povjerljive informacije drugim subjektima unutar Asseco/Payten grupe, bez pristanka Korisnika.

Svi dostavljeni Povjerljivi podaci ostaju u vlasništvu Ugovorne strane koja ih objavljuje. Na zahtjev Ugovorne strane koja objavljuje podatke, a u slučaju prestanka Ugovora, podaci će se odmah vratiti ili uništiti, uključujući sve primjerke, fotografije, računalne diskove ili druge oblike pohrane podataka, kao i duplikate koje posjeduje Ugovorna strana primateljica.

Ugovorne strane imaju pravo davati izjave za javnost, priopćenja za medije ili druge javne objave u vezi sa samim postojanjem Ugovora i njegovim općim predmetom.

Svaka Ugovorna strana ima pravo koristiti žig druge Ugovorne strane (naziv i logotip) na svojoj mrežnoj stranici kao i na svojim marketinškim i prodajnim materijalima uz odgovarajuće pozivanje na poslovne odnose između Ugovornih strana.

Monri ima pravo pripremati i koristiti poslovne studije slučaja projekta. Korištenje studije slučaja uključuje objavljivanje studije slučaja u bilo kojem obliku, uz prethodno pisano odobrenje druge Ugovorne strane u pogledu njezinog sadržaja, koje odobrenje se ne može bezrazložno uskratiti.

Svaka Ugovorna strana ima pravo zahtijevati, prema vlastitoj odluci, ispravak ili brisanje pogrešaka ili netočnosti u korištenju žiga ili poslovne studije slučaja druge Ugovorne strane kako je ovdje definirano.

 

USTUP PRAVA

Ugovorna strana ne smije bilo koja prava, koristi ili obveze proizašle iz ovog Ugovora u cijelosti ili djelomično ustupati niti prenositi (pod prijetnjom ništetnosti) bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim u slučajevima u kojima se takav prijenos izvršava prema drugom subjektu unutar Asseco/Payten grupe.

Monri ima pravo angažirati podizvođače za izvršenje Ugovora.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ugovorne strane će sklopiti zaseban ugovor o obradi osobnih podataka u skladu sa zahtjevima mjerodavnih propisa i ispunit će sve ostale regulatorne zahtjeve u vezi s obradom osobnih podataka.

 

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Monri zadržava pravo obrade podataka nastalih korištenjem Usluge Korisnika za potrebe statističke analize u vezi s istraživanjem tržišta i dijeljenja i/ili dostavljanja takvih informacija trećim stranama u anonimiziranom obliku. Osobni podaci se ne obrađuju kao dio takve analize. Također, osigurava se da neće biti otkrivanja bilo kakvih informacija povezanih s bilo kojim pojedinim korisnikom usluga Monrija te da nijedan pojedinačni korisnik neće biti izravno ili neizravno identificiran u izvješćima i analizama vezanim za istraživanje tržišta.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Na ovaj Ugovor i sve sporove ili zahtjeve koja proizlaze iz njega ili u vezi s njim, njegovim predmetom ili sastavljanjem (uključujući izvanugovorne sporove ili zahtjeve) primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, isključujući pravila međunarodnog privatnog prava. Ne primjenjuje se Konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Beč, 1980.).

Monri i Korisnik obvezuju se na zajedničko i mirno rješavanje sporova; u slučaju da mirno rješenje nije moguće, spor će razriješiti nadležni sud u Zagrebu.

U slučaju da bilo koja odredba ili djelomična odredba ovih Uvjeta ili Ugovora bude ili postane nevažeća, nezakonita ili neprovediva, smatrat će se izmijenjenom u minimalnoj mjeri potrebnoj kako bi bila valjana, zakonita i provediva. Ako takva izmjena nije moguća, relevantna odredba ili djelomična odredba smatrat će se brisanom. Nijedna izmjena ili brisanje odredbe ili djelomične odredbe prema ovoj odredbi neće utjecati na valjanost i provedivost preostalog dijela ovih Uvjeta ili Ugovora.

 

NEZAVISNOST UGOVORNIH STRANA

Odnos između Ugovornih strana u svakom trenutku će predstavljati odnos dva neovisna subjekta, a Ugovor se neće tumačiti kao stvaranje bilo kakvog partnerstva, odnosa zastupstva ili drugog oblika pravnog povezivanja kojim bi se jednoj Ugovornoj strani nametnula odgovornost za činjenja ili nečinjenja druge Ugovorne strane. Nijedna Ugovorna strana, njezini zastupnici niti radnici se neće smatrati zastupnicima ili predstavnicima bilo koje druge Ugovorne strane i nijedna Ugovorna strana neće imati ovlast, bilo izričitu ili prešutnu, za preuzimanje ili stvaranje bilo kakve obveze ili odgovornosti u ime i za račun druge Ugovorne strane ili obvezivanje druge Ugovorne strane na bilo koji način.

Svaka od Ugovornih strana bit će odgovorna za upravljanje, vođenje i kontrolu svojih radnika i drugih zastupnika, a ti radnici i ostali zastupnici neće biti radnici druge Ugovorne strane.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Monri zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta. Sve izmjene i dopune Uvjeta bit će napravljene u pisanom obliku. Monri će obavijestiti Korisnika e-poštom, putem internetske stranice Monrija ili na bilo koji drugi prikladan način o svojoj namjeri izmjene ovih Uvjeta najmanje 14 dana prije njihovog stupanja na snagu. Korisnik ima pravo otkazati Ugovor uz otkazni rok od 14 dana, slanjem pisane obavijesti, u slučaju da ne prihvaća izmjene i dopune. Propust da otkaže Ugovor u roku od 14 dana od obavijesti o izmjenama i dopunama smatra se prihvaćanjem izmijenjenih Uvjeta od strane Korisnika.

Upozorenje, pisana izjava volje, kao i obavijesti o raskidu i/ili otkazu opisane u ovim Uvjetima ili Ugovoru moraju se dostaviti preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ugovorne strane navedenu u Ugovoru, ili na drugu poznatu adresu koju je u pisanom obliku dala Ugovorna strana koja prima upozorenje, izjavu ili obavijest Ugovornoj strani koja ga šalje. Ako se primjenjuje dodatni rok za ispunjenje ili otkazni rok, navedeni rokovi počinju teći od dana primitka pisane izjave namjere, odnosno obavijesti na prethodno navedeni način. Ako se preporučena pošta, poslana prema odredbama ovog stavka, vrati s adrese primatelja navedene u Ugovoru kao neisporučena iz bilo kojeg razloga, datumom prijema smatra se datum kada je pošta poslana u poštanski ured, prema odredbama ovog stavka.