Smart i Thor – Opći uvjeti Self-hosted

Opći uvjeti ugovora Monri Payments d.o.o. (u daljnjem tekstu “Monri”) za Self-Hosted rješenje

 

UVODNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti ugovora (u daljnjem tekstu “Uvjeti“) predstavljaju ugovorne odredbe koje se primjenjuju na stjecanje licencije za Monrijeva programska rješenja komercijalnog naziva THOR informacijski sustavi i SMART rješenja (u daljnjem tekstu “Programsko rješenje“) koja se dodjeljuje temeljem ugovora sklopljenog između Monrija i druge ugovorne strane (u daljnjem tekstu: “Korisnik“, a u daljnjem tekstu zajedno s Monrijem: “Ugovorne strane“), ponude, narudžbe ili druge pravne osnove (u daljnjem tekstu “Ugovori“) u kojima je definirana primjena ovih Uvjeta.

U slučaju bilo kakvog neslaganja između odredbi Uvjeta i Ugovora, odredbe Ugovora imaju prednost.

 

PLAĆANJE

Monri će Korisniku izdati račun za stjecanje licencije Programskog rješenja odmah po sklapanju Ugovora, a Korisnik je dužan platiti obračunatu naknadu u roku od 8 (osam) dana od dana primitka računa.

Ako je cijena izražene u EUR ili drugoj stranoj valuti, plaćanje se vrši u EUR protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

Cijena se obračunavaju bez PDV-a koji će snositi Korisnik u iznosu koji će biti naveden na računu.

U slučaju da Korisnik propusti pravovremeno izvršiti plaćanje, Monri zadržava pravo naplatiti zakonsku zateznu kamatu počevši od datuma dospijeća do konačnog podmirenja dugovanja. U slučaju da Korisnik kasni s plaćanjem više od 15 dana, Monri ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom i bez prethodne obavijesti.

 

ISPORUKA I PRIHVAT

Monri nije obvezan sukladno Ugovoru pružati nikakve usluge vezano za Programsko rješenje, što uključuje, ali nije ograničeno na: tehničku podršku, održavanje, ažuriranja, poseban razvoj, nove verzije ili nadogradnje na druge verzije Programskog rješenje.

Gore navedene usluge Monri može, ali ne mora, ponuditi kao dodatne usluge, prema ponudi koju će u tu svrhu izdati Korisniku, te u skladu s odredbama posebnog ugovora.

Monri je izvršio testiranje Programskog rješenja i smatra ga pouzdanim za upotrebu. Korisnik je pregledao Programsko rješenje prije prihvata, zadovoljan je s njegovim načinom rada, funkcionalnošću i mogućnostima koje Programsko rješenje nudi, te na njega nema nikakve prigovore.

Ako Korisnik obavijesti Monri o štetnoj programskoj grešci na Programskom rješenju u roku od 90 dana od isporuke Programskog rješenja, Monri će besplatno izvršiti zamjenu neispravne verzije Programskog rješenja, te će sva eventualna daljnja prava Korisnika prema Monriju (uključujući i pravo na naknadu štete) biti isključena.

Isporuka Programskog rješenja Korisniku izvršit će se bez odgode po plaćanju cjelokupne naknade za njegovu licenciju.

Monri neće biti odgovoran za ispravnu i pravovremenu isporuku Programskog rješenja u skladu s Ugovorom ako Korisnik ne ispuni bilo koju od svojih obveza iz Ugovora.

Isporuka i prihvat Programskog rješenja potvrđuje se obostranim potpisivanjem zapisnika.

U slučaju da bilo koja od Ugovornih strana neopravdano uskrati potpisivanje gore navedenog dokumenata isporuke i prihvata, smatrat će se da su isporuka i prihvat obavljeni bez njihovog potpisivanja na stvarni datum isporuke.

 

UVJETI LICENCIJE

Korisnik smije instalirati i koristiti licencije Programskog rješenja samo u skladu s uvjetima i sustavom licenciranja koji su određeni u Ugovoru.

Svaki primjerak licencije Programskog rješenja označen je jedinstvenim serijskim brojem koji se provjerava prilikom autorizacije Korisnika (i pružanja podrške Korisniku, ako je ugovorena), odnosno nadogradnje na novu verziju Programskog rješenja. U slučaju da Monri primijeti da više korisnika koristi Programsko rješenje s istim serijskim brojem protivno odredbama Ugovora, Monri ima pravo svim takvim korisnicima (uključujući i Korisniku za Programsko rješenje s tim serijskim brojem) odmah uskratiti pravo na korištenje Programskog rješenja zbog povrede Ugovora i prava intelektualnog vlasništva Monrija na Programskom rješenju, te raskinuti Ugovor s Korisnikom.

Svaka licencija Programskog rješenja se minimalno jednom tjedno javlja Monriju putem interneta radi provjere valjanosti licencije i eventualnih nadogradnji. Ako se licencija nije u mogućnosti javiti serveru Monrija za verifikaciju licencija, ista će nakon 14 dana ne javljanja raditi sa ograničenim mogućnostima zbog moguće povrede Ugovora, a u vezi s korištenjem licencije. Korisnik je dužan osigurati Internet vezu kako bi se licencija Programskog rješenja mogla javiti serveru Monrija.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Pod uvjetom plaćanja cjelokupne naknade, Monri za Korisnika uspostavlja neisključivo i neprenosivo pravo korištenja predmeta Monrijevog prava intelektualnog vlasništva u mjeri u kojoj je to potrebno za korištenje ugovorene Programskog rješenja.

Korisnik neće izravno ili neizravno bez pisane suglasnosti Monrija (pod prijetnjom ništetnosti):

 1. modificirati, prevoditi ili stvarati izvedena djela od predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija;
 2. dekompilirati, rastaviti, koristiti obrnuti inženjering ili pokušati rekonstruirati, identificirati ili otkriti bilo koji izvorni kod, temeljne ideje ili algoritme predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija na bilo koji način;
 3. prodavati, iznajmiti, davati u zakup, licencirati, podlicencirati, umnožavati, plasirati na tržište ili distribuirati predmete prava intelektualnog vlasništva Monrija niti koristiti predmete prava intelektualnog vlasništva Monrija za vremensko ograničavanje (timesharing), smještaj (hosting), osim kako je to izričito dopušteno u Ugovoru;
 4. ukloniti bilo koje obavijesti o vlasništvu, etikete ili žigove s bilo kojeg Monrijevog proizvoda;
 5. omogućiti uvid u predmete prava intelektualnog vlasništva Monrija, logiku izvršenja transakcija i odgovarajući know-how;
 6. omogućiti trećoj osobi uvid u strukture baze podataka predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija.

 

SOFTVER TREĆE STRANE

Ako se Programsko rješenje u bilo kojem dijelu sastoji od softvera treće strane, Monri će o tome obavijestiti Korisnika. U tom slučaju, licencija za softver treće strane daje se prema posebnim uvjetima koji se prilažu Ugovoru kao dodatak. Korisnik potpisom Ugovora pristaje na te uvjete.

 

FUNKCIONALNOSTI MONRIOVIH PROGRAMSKIH RJEŠENJA

Sadržaj funkcionalnosti u Monrijevim Programskim rješenjima određen je onim funkcionalnostima koje su u Programskom rješenju postojale u trenutku sklapanja Ugovora.

Monri sustavno radi na poboljšanju i dodavanju novih funkcionalnosti sukladno svojim poslovnim planovima. Ako Ugovorom ili posebnim ugovorom između Ugovornih strana nije izričito drugačije određeno, Korisnik nema pravo na nove funkcionalnosti niti na nadogradnje na nove verzije Programskih rješenja. Nove funkcionalnosti i nadogradnju Programskog rješenja Monri može, ali ne mora, ponuditi Korisniku uz plaćanje dodatne naknade, prema ponudi koju će u tu svrhu izdati Korisniku, te u skladu s odredbama posebnog ugovora.

Monri nije obvezan raditi promjene na svojim Programskim rješenjima na zahtjev Korisnika.

Monri nije odgovoran za održavanje opreme i sustava u vlasništvu Korisnika, te nije obvezan brinuti o zaštiti podataka koji se nalaze na istoj.

Poslovni podaci koje Korisnik putem Programskog rješenja unosi unutar Programskog rješenja su vlasništvo Korisnika. Unutar Programskog rješenja Korisniku su na raspolaganju usluge izvoza tih podataka i izvještaja u pdf ili excel format. Monri nije obvezan vršiti oblike izvoza ili migracije podataka u druge sustave. Podatke o svojim aktivnostima evidentiranim kroz Programska rješenja generira Korisnik i on odgovara za njihov sadržaj i vjerodostojnost. Monri nije obvezan sređivati tako nastale podatke niti snosi odgovornost za njih. Monri nije obvezan unositi bilo kakve podatke za Korisnika u Programsko rješenje.

 

JAMSTVO

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonskim odredbama, Monri ne daje i niječe bilo kakva jamstva bilo izričita, prešutna, zakonska ili druga, te Monri ovime osobito niječe sva:

 1. prešutna jamstva utrživosti,
 2. prikladnosti za određenu svrhu,
 3. sva jamstva koja proizlaze iz uobičajene prakse, korištenja ili poslovnih običaja.

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonskim odredbama, Monri ne daje nikakvo jamstvo da će Programsko rješenje:

 1. ispuniti zahtjeve Korisnika ili bilo koje druge osobe,
 2. postići bilo koji željeni rezultat,
 3. biti kompatibilne ili raditi s bilo kojim drugim softverom, sustavom ili drugim uslugama,
 4. biti sigurno, točno, potpuno, bez štetnog koda ili pogrešaka.

 

NAKNADA ŠTETE

U slučaju da zbog nepoštivanja ugovornih obveza, jedna od Ugovornih strana pretrpi štetu, Ugovorna strana koja je štetu prouzročila će nadoknaditi isključivo izravnu i dokazanu štetu.

Nijedna Ugovorna strane neće biti odgovorna za posljedičnu štetu, štetu zbog gubitka podataka ili nematerijalnu štetu, štetu koje se nije mogla predvidjeti u trenutku sklapanja Ugovora ili izmaklu korist. Odgovornost Monrija zbog premetanja (skrembliranja), uništenja ili gubitka podataka ili dokumenata će također biti isključena.

Ugovorna strana koja se poziva na kršenje Ugovora će poduzeti sve potrebne mjere za ublažavanje štete uzrokovane takvim kršenjem, u protivnom druga Ugovorna strana može zahtijevati smanjenje iznosa naknade štete.

Monri neće biti odgovoran za štete nastale korištenjem Programskog rješenja.

Naknada štete uzrokovane neispunjenjem obveza iz Ugovora bit će ograničena na ukupan iznos koji po svim osnovama ne smije preći iznos od 70% godišnje vrijednosti Ugovora u godini nastanka štete, tijekom cijelog razdoblja trajanja Ugovora. Ovo ograničenje je kumulativno, tj. zbroj višestrukih zahtjeva ne smije prijeći ovdje navedeno ograničenje.

U slučaju štete koja proizlazi iz namjere, krajnje nepažnje ili štete koju je pretrpio Monri zbog Korisnikovih povreda prava intelektualnog vlasništva Monrija, šteta se nadoknađuje u cijelosti.

 

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA

Ugovor stupa na snagu nakon što ga Ugovorne stranke prihvate i potpišu.

Korisnik ima pravo koristiti Programsko rješenje u skladu s odredbama Ugovora od trenutka davanja licencije, kako je navedeno u Ugovoru.

Monri ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze prethodne obavijesti, u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 1. u slučaju sumnje ili dokaza da su Korisnik ili njegov radnik umiješani u radnje zlouporabe, ili da Korisnik prodaje robu ili usluge nedopuštenog ili neprikladnog sadržaja
 2. ako Korisnik prekrši bilo koji uvjet stečene licencije za Programsko rješenje ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva Monrija,
 3. Korisik trajno prestane s poslovanjem,
 4. Korisniku bude zabranjeno obavljati njene poslovne aktivnosti na temelju pravomoćne presude,
 5. nad Korisnikom bude pokrenut predstečaj, stečaj, likvidacija ili upravni ili prisilni kontrolni postupak, i/ili
 6. u drugim slučajevima navedenim u Ugovoru ili Uvjetima.

Raskid Ugovora ne daje Korisniku pravo da traži povrat bilo kojeg dijela isplaćene naknade za licenciju Programskog rješenja.

Raskid Ugovora neće utjecati na prava i obveze Ugovornih strana u vezi s povjerljivošću podataka i zaštitom prava intelektualnog vlasništva.

 

Po prestanku Ugovora iz bilo kojeg razloga:

 1. sva prava Korisnika kao i njegova licencija za Programsko rješenje odmah će prestati;
 2. Korisnik će vratiti Monriju ili uništiti sve kopije Programskog rješenja u posjedu Korisnika i dostavit će Monriju pisanu izjavu potpisanu od strane ovlaštenog zastupnika Korisnika, koja potvrđuje da su te radnje obavljene, i
 3. Korisnik će se vratiti Monriju ili će izbrisati svu drugu dokumentaciju ili informacije koje mu je dostavio Monri.

 

POVJERLJIVOST PODATAKA

Podaci i informacije u vezi s ugovornim odnosom i predmetom Ugovora, koji su poznati Ugovornim stranama u trenutku sklapanja Ugovora ili će im biti poznati u budućnosti, strogo su povjerljivi. Nijedna Ugovorna strana neće objaviti povjerljive podatke trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim ako je objavljivanje takvih informacija izričito propisano zakonom, Ugovorom ili Uvjetima. Ova obveza čuvanja povjerljivosti ostat će važeća tijekom cijelog ugovornog razdoblja i nakon njegovog prestanka u razdoblju od 3 (tri) godine.

Povjerljivim podacima” se smatraju svi podaci koje jedna Ugovorna strana daje drugoj u pisanom, usmenom ili bilo kojem drugom obliku, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve podatke u vezi s proizvodima, operacijama, postupcima, planovima ili namjerama, sustavima i procesima, know-how, pravima dizajna, postupkom procjene, tržišnim prilikama, kao i poslovnim, financijskim rezultatima, pravnom statusu, sudskim sporovima, kontrolama koje provode nadležna tijela i dr.

Svaka Ugovorna strana može objaviti Povjerljive podatke ako:

 1. se objava tih podataka zahtijeva prema prisilnim propisima ili na osnovi sudskog naloga ili odluke tijela javne uprave, isključivo do mjere tog zahtjeva i uz uvjet da je primatelj tih podataka upoznat s povjerljivom prirodom podataka i da je druga Ugovorna strana primila obavijest o objavi;
 2. podaci su Ugovornim stranama bili poznati prije sklapanja Ugovora i/ili su poznati široj javnosti;
 3. Ugovorna strana dobije ili je dobila te podatke od treće osobe koja je ovlaštena za njihovo objavljivanje;
 4. objava je potrebna da bi ta Ugovorna strana mogla koristiti usluge revizora/pravnog savjetnika;
 5. druga Ugovorna strana je pisanim putem ovlastila Ugovornu stranu da to učini.

Monri je ovlašten otkriti povjerljive informacije drugim subjektima unutar Asseco/Payten grupe, bez pristanka Korisnika.

Svi dostavljeni Povjerljivi podaci ostaju u vlasništvu Ugovorne strane koja ih objavljuje. Na zahtjev Ugovorne strane koja objavljuje podatke, a u slučaju prestanka Ugovora, podaci će se odmah vratiti ili uništiti, uključujući sve primjerke, fotografije, računalne diskove ili druge oblike pohrane podataka, kao i duplikate koje posjeduje Ugovorna strana primateljica.

Ugovorne strane imaju pravo davati izjave za javnost, priopćenja za medije ili druge javne objave u vezi sa samim postojanjem Ugovora i njegovim općim predmetom.

Svaka Ugovorna strana ima pravo koristiti žig druge Ugovorne strane (naziv i logotip) na svojoj mrežnoj stranici kao i na svojim marketinškim i prodajnim materijalima uz odgovarajuće pozivanje na poslovne odnose između Ugovornih strana.

Monri ima pravo pripremati i koristiti poslovne studije slučaja projekta. Korištenje studije slučaja uključuje objavljivanje studije slučaja u bilo kojem obliku, uz prethodno pisano odobrenje druge Ugovorne strane u pogledu njezinog sadržaja, koje odobrenje se ne može bezrazložno uskratiti.

Svaka Ugovorna strana ima pravo zahtijevati, prema vlastitoj odluci, ispravak ili brisanje pogrešaka ili netočnosti u korištenju žiga ili poslovne studije slučaja druge Ugovorne strane kako je ovdje definirano.

 

USTUP PRAVA

Ugovorna strana ne smije bilo koja prava, koristi ili obveze proizašle iz ovog Ugovora u cijelosti ili djelomično ustupati niti prenositi (pod prijetnjom ništetnosti) bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim u slučajevima u kojima se takav prijenos izvršava prema drugom subjektu unutar Asseco/Payten grupe.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ugovorne strane će sklopiti zaseban ugovor o obradi osobnih podataka u skladu sa zahtjevima mjerodavnih propisa i ispunit će sve ostale regulatorne zahtjeve u vezi s obradom osobnih podataka.

 

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Monri zadržava pravo obrade podataka nastalih korištenjem Programskog rješenje Korisnika za potrebe statističke analize u vezi s istraživanjem tržišta i dijeljenja i/ili dostavljanja takvih informacija trećim stranama u anonimiziranom obliku. Osobni podaci se ne obrađuju kao dio takve analize. Također, osigurava se da neće biti otkrivanja bilo kakvih informacija povezanih s bilo kojim pojedinim korisnikom programskog rješenja Monrija te da nijedan pojedinačni korisnik neće biti izravno ili neizravno identificiran u izvješćima i analizama vezanim za istraživanje tržišta.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Na ovaj Ugovor i sve sporove ili zahtjeve koja proizlaze iz njega ili u vezi s njim, njegovim predmetom ili sastavljanjem (uključujući izvanugovorne sporove ili zahtjeve) primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, isključujući pravila međunarodnog privatnog prava. Ne primjenjuje se Konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Beč, 1980.).

Monri i Korisnik obvezuju se na zajedničko i mirno rješavanje sporova; u slučaju da mirno rješenje nije moguće, spor će razriješiti nadležni sud u Zagrebu.

U slučaju da bilo koja odredba ili djelomična odredba ovih Uvjeta ili Ugovora bude ili postane nevažeća, nezakonita ili neprovediva, smatrat će se izmijenjenom u minimalnoj mjeri potrebnoj kako bi bila valjana, zakonita i provediva. Ako takva izmjena nije moguća, relevantna odredba ili djelomična odredba smatrat će se brisanom. Nijedna izmjena ili brisanje odredbe ili djelomične odredbe prema ovoj odredbi neće utjecati na valjanost i provedivost preostalog dijela ovih Uvjeta ili Ugovora.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Monri zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta. Sve izmjene i dopune Uvjeta bit će napravljene u pisanom obliku. Monri će obavijestiti Korisnika e-poštom, putem internetske stranice Monrija ili na bilo koji drugi prikladan način o svojoj namjeri izmjene ovih Uvjeta najmanje 14 dana prije njihovog stupanja na snagu.

Upozorenje, pisana izjava volje, kao i obavijesti o raskidu opisane u ovim Uvjetima ili Ugovoru moraju se dostaviti preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ugovorne strane navedenu u Ugovoru, ili na drugu poznatu adresu koju je u pisanom obliku dala Ugovorna strana koja prima upozorenje, izjavu ili obavijest Ugovornoj strani koja ga šalje. Ako se primjenjuje dodatni rok za ispunjenje ili otkazni rok, navedeni rokovi počinju teći od dana primitka pisane izjave namjere, odnosno obavijesti na prethodno navedeni način. Ako se preporučena pošta, poslana prema odredbama ovog stavka, vrati s adrese primatelja navedene u Ugovoru kao neisporučena iz bilo kojeg razloga, datumom prijema smatra se datum kada je pošta poslana u poštanski ured, prema odredbama ovog stavka.