Remaris – Opći uvjeti SaaS

Monri Payments d.o.o. (u daljnjem tekstu : Monri).

OPĆI UVJETI UGOVORA za Remaris SaaS (Software as a Service) POS (Point of Sales) rješenje

 

UVODNE ODREDBE
Ovi Opći uvjeti ugovora (u daljnjem tekstu : “Uvjeti”) predstavljaju ugovorne odredbe koje se primjenjuju na usluge iz ugovora sklopljenih između Monrija i druge ugovorne strane (u daljnjem tekstu : “Korisnik”, zajedno s Monrijem: ”Ugovorne strane”), ponude, narudžbe ili druge pravne osnove (u daljnjem tekstu : “Ugovor”) u kojima je predviđena primjena ovih Uvjeta.
U slučaju razlika između odredbi Uvjeta i Ugovora,
mjerodavne su odredbe Ugovora.

 

PLAĆANJE

Monri će Korisniku izdavati račune za pružene usluge do zadnjeg dana u kalendarskom mjesecu (Korisniku će se naplatiti mjesečna naknada bez obzira na datum početka pružanja usluge ili broj dana u mjesecu u kojima je usluga aktivna), a Korisnik će platiti navedenu naknadu u roku od 10 (deset) dana od dana primitka računa, odnosno u istom roku uložiti razuman prigovor na predmetnu naknadu u cijelosti ili djelomično. U slučaju da Korisnik ne uloži prigovor u navedenom roku, takav će se račun smatrati prihvaćenim. U slučaju da Ugovorne strane ne postignu sporazum o osporenom računu u roku od 15 (petnaest) dana od datuma izdavanja računa, Monri je ovlašten prekinuti pružanje usluge po Ugovoru.
U slučaju da su cijene navedene u EUR ili drugoj stranoj valuti, plaćanje će se izvršiti u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan izdavanja računa.

Cijene su izražene bez PDV-a kojeg će podmiriti Korisnik u iznosu sukladno računu.
U slučaju da Korisnik zakasni s plaćanjem više od 15 (petnaest) dana, Monri je ovlašten prestati s daljnjim ispunjavanjem svojih obveza.

 

ISPORUKA I PRIHVAT
Monri nije obvezan pružati usluge koje nisu izričito navedene u Ugovoru.
Monri nije odgovoran za ispravnu i pravodobnu isporuku robe/usluga u skladu s Ugovorom u slučaju da Korisnik nije ispunio neku od svojih ugovornih obveza.
U slučaju da Korisnik propusti pravodobno i na odgovarajući način pružiti/osigurati preduvjete/uvjete nužne za instalaciju i aktivaciju robe/usluga o kojima ga je Monri obavijestio, uključujući prisutnost osoblja na treningu, Monri je ovlašten naplatiti Korisniku uslugu kao da je ista izvršena, uključujući pretrpljenu štetu.
Rokovi za isporuku robe/usluga od strane Monrija automatski će se produljiti za svako razdoblje u kojemu isporuka robe/usluga nije bila moguća zbog razloga koji ne potječu od Monrija. U slučaju da je zakašnjenje dulje od 10 (deset) dana, ugovorne strane ugovorit će nove rokove.
Kvantitativni prijem robe bit će potvrđen obostranim potpisom dostavnice.
Isporuka i prihvat usluga bit će potvrđeni obostranim potpisom zapisnika.
U slučaju da jedna od Ugovornih strana bez osnovanog razloga odbije potpisati gore navedenu dostavnicu i zapisnik, dostava i prihvat smatrat će se uredno izvršenima na datum isporuke i bez potpisa navedenih isprava.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Za vrijeme trajanja Ugovora, i pod uvjetom plaćanja naknada, Monri uspostavlja za Korisnika neisključivo i neprenosivo pravo na korištenje predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija u mjeri u kojoj je to neophodno za korištenje ugovorenih usluga.
Korisnik neće, izravno ili neizravno, bez pisane suglasnosti Monrija (pod prijetnjom ništetnosti):
a) modificirati, prevoditi, ili stvarati izvedene radove predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija;
b) ni na koji način dekompilirati, rastavljati, koristiti reverzni inženjering niti pokušati rekonstruirati, identificirati ili otkriti izvorni kod, temeljne ideje ili algoritme predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija;
c) prodavati, davati u najam, licencirati, podlicencirati, umnožavati, plasirati na tržište ili distribuirati predmete prava intelektualnog vlasništva Monrija, niti predmete prava intelektualnog vlasništva Monrija koristiti za vremensko ograničavanje (timesharing), smještaj (hosting), osim kako je to izričito dopušteno u Ugovoru;
d) uklanjati obavijesti o vlasništvu, etikete ili žigove s
proizvoda Monrija;
e) omogućavati i pružati uvid u predmete prava intelektualnog vlasništva Monrija i logiku izvršavanja transakcija kao ni u odgovarajući know-how;
f) trećim osobama omogućavati i pružati uvid u strukture baze podataka predmeta prava intelektualnog vlasništva Monrija.

 

SOFTVER TREĆE STRANE Monri nije odgovoran za vrijeme rješavanja problema u slučaju incidenata vezanih za softver treće strane. Ako je incident vezan za softver treće strane koji je implementirao Monri, Monri će informirati proizvođača softvera treće strane i u softverski sustav implementirati rješenje koje osigura proizvođač softvera treće strane u najkraćem mogućem roku.

 

NAKNADA ŠTETE
U najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj primjenjivim propisima, Monri ovime niječe postojanje svih jamstava, bilo izričitih, prešutnih, zakonskih ili drugih, te Monri posebno niječe postojanje svih:
a) prešutnih jamstava utrživosti,
b) jamstava prikladnosti za određenu svrhu,
c) svih jamstava koja proizlaze iz uobičajene prakse između ugovornih strana, korištenja ili poslovnih običaja.
U najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj primjenjivim propisima, Monri ne daje nikakva jamstva da će usluge:
a) ispuniti zahtjeve Korisnika ili bilo koje druge osobe,
b) ostvariti bilo koji planirani rezultat,
c) biti kompatibilne ili raditi s bilo kojim drugim softverom, sustavom ili drugim uslugama,
d) biti sigurne, točne, potpune, bez štetnog
koda ili grešaka.
U slučaju da uslijed neizvršavanja ugovorenih obaveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nestručno pružanje usluge i/ili zakašnjenje u isporuci usluge, jedna Ugovorna strana pretrpi štetu, Ugovorna strana koja je odgovorna za štetu je u obavezi naknaditi isključivo direktnu, običnu, predvidivu i dokazanu štetu.

Nijedna Ugovorna strana neće biti odgovorna za naknadu posredne štete, štete za gubitak podataka nematerijalne štete, u trenutku zaključenja ugovora nepredvidive štete ili izmakle koristi.
Odgovornost Monrija zbog premetanja, uništavanja ili gubitka podataka ili dokumenata također je isključena.
Ugovorna strana koja se poziva na povredu Ugovora obvezna je poduzeti sve potrebne mjere da bi se smanjila šteta izazvana tom povredom, inače druga Ugovorna strana može zahtijevati smanjenje iznosa naknade štete.
Monri neće biti odgovoran za štetu nastalu korištenjem roba i/ili usluga.
Naknada štete prouzrokovana uslijed neizvršavanja ugovorenih obaveza ograničava se na ukupan iznos koji, po svim osnovama, ne može biti veći od 70% godišnje vrijednosti Ugovora u godini u kojoj je nastao štetni događaj, tijekom cijelog razdoblja trajanja Ugovora. Ovo ograničenje je kumulativno, t.j. zbroj više zahtjeva ne može prijeći ovdje navedeno ograničenje za jednu godinu. Godišnja vrijednost Ugovora znači ukupnu neto vrijednost naknada koje je Korisnik platio Monriju u godini kojoj je šteta nastala. U slučaju da je šteta nastala prije isteka prvih 12 mjeseci primjene Ugovora, godišnja vrijednost se u smislu ove odredbe računa tako što će se utvrditi prosječna vrijednost mjesečnog računa u razdoblju primjene Ugovora i ta vrijednost će se pomnožiti sa koeficijentom 12.
U slučaju da je šteta prouzročena namjerno, krajnjom nepažnjom ili se radi o šteti koju je pretrpio Monri zbog povreda prava intelektualnog vlasništva Monrija od strane Korisnika, šteta se nadoknađuje u cijelosti.

 

TRAJANJE, OTKAZ I RASKID UGOVORA
Trajanje Ugovora bit će određeno Ugovorom.
Svaka Ugovorna strana ovlaštena je otkazati Ugovor u bilo koje doba i bez navođenja razloga, pisanim putem s otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.
U slučaju težih povreda ugovornih obaveza, Ugovorna strana je dužna drugoj Ugovornoj strani uputiti pisano i obrazloženo upozorenje, u kojem se navode dokazi o učinjenoj povredi i težini iste povrede, i ostavlja dodatni razumni rok za ispunjenje obveza, koji ne smije biti kraći od 30 (trideset) dana, počevši od dana prijema upozorenja. Ukoliko u navedenom roku Ugovorna strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze druga Ugovorna strana može raskinuti Ugovor pisanom izjavom volje uz otkazni rok od 30 (trideset) dana počevši od dana primitka obavijesti o raskidu ugovora.
Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorne obveze.
Pojam ‘‘neispunjenja neznatnog dijela ugovorne obveze‘‘, u smislu prethodnog stavka, ima značenje neispunjenja preostalog, manjeg dijela ugovorne obveze jedne Ugovorne strane, ukoliko i bez ispunjenja tog dijela ugovorne obveze, druga Ugovorna strana ostvaruje iz Ugovora onu korist koja u takvoj situaciji normalno proizlazi i ako se uslijed neispunjenja tog dijela ugovorne obveze, u konačnici ne povređuje cilj Ugovora, odnosno izvršenje predmeta Ugovora.
Svaka Ugovorna strana može jednostrano raskinuti Ugovor, bez otkaznog roka, pisanom izjavom volje ukoliko:

a) Nad drugom Ugovornom stranom bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, predstečajne nagodbe ili administrativnog odnosno prinudnog upravljanja.

b) Druga Ugovorna strana pravomoćnom odlukom dobije zabranu obavljanja djelatnosti.

c) Druga Ugovorna strana trajno prestane sa poslovanjem.

Monri je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze prethodnog upozorenja i ostavljanja roka za ispunjenje, u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

a) u slučaju da Korisnik ne podmiri bilo koju dospjelu obvezu prema Monriju temeljem Ugovora u roku od najkasnije 30 (trideset) dana od dana dospijeća računa za plaćanje

b) u slučaju da Korisnik zakasni s plaćanjem najmanje dvije mjesečne rate

c) u slučaju postojanja sumnje ili dokaza da je Korisnik ili njegov radnik upleten u radnje zlouporabe ili da Korisnik prodaje robu ili usluge nedozvoljenog ili neprimjerenog sadržaja, i/ili

d) u slučaju da Korisnik povrijedi bilo koje od prava intelektualnog vlasništva Monrija.

U bilo kojem slučaju prestanka Ugovora, svi iznosi dospjeli za usluge koje su već potpuno ili djelomično izvršene i/ili svu isporučenu robu, odmah dospijevaju, a Monri ima pravo Korisniku ispostaviti račun u skladu s tim. Prestanak Ugovora (uključujući raskid) ima utjecaj za ubuduće i ne tiče se prava i obaveze po već pruženim uslugama.
Prestanak Ugovora nema učinka na obveze Ugovornih strana koje se tiču povjerljivosti podataka i zaštite prava intelektualnog vlasništva.
Po raskidu Ugovora iz bilo kojeg razloga od strane bilo koje Ugovorne strane ili isteku Ugovora zbog isteka vremena navedenog u Ugovoru:
a) sva prava Korisnika na korištenje usluga
odmah prestaju vrijediti;
b) Korisnik će Monriju vratiti ili uništiti svu dokumentaciju i podatke koje mu je Monri dostavio.
Radi izbjegavanja svake sumnje, Monri nije obvezan Korisniku dostaviti i/ili vratiti bilo koje
podatke/informacije ako Korisnik nije podmirio sve naknade sukladno Ugovoru i ovim Uvjetima.

 

VIŠA SILA
Ugovorne strane nisu odgovorne za neispunjavanje ili kašnjenje ili neodgovarajuće ispunjavanje svojih obveza preuzetih u Ugovoru u slučaju nastanka događaja više sile.
Višom silom smatrat će se događaj koji se nije mogao izbjeći, koji nije mogao biti predviđen po zaključenju Ugovora ili bilo koji drugi uzrok ili događaj te vrste, izvan razumne kontrole Ugovornih strana.
Ugovorna strana čije izvršenje Ugovora spriječi događaj više sile obavijestit će drugu Ugovornu stranu o takvom događaju čim je to prije moguće, ali u roku od najviše 15 (petnaest) radnih dana, do mjere do koje je to moguće. Obavijest će biti popraćena svim potrebnim informacijama.
Za vrijeme trajanja događaja više sile, sva prava i obveze utvrđena u Ugovoru bit će obustavljena.
Ako ispunjavanje obveza u skladu Ugovorom bude odgođeno u razdoblju duljem od 3 mjeseca zbog događaja više sile, Ugovorne strane će utvrditi nove uvjete za ispunjavanje Ugovora ili raskid Ugovora.

 

POVJERLJIVOST PODATAKA
Podaci i informacije u pogledu ugovornog odnosa i predmeta Ugovora, koji su Ugovornim stranama poznati u trenutku sklapanja Ugovora ili će im biti poznati u budućnosti, su strogo povjerljivi. Ugovorne strane neće Povjerljive podatke otkriti trećoj osobi bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim ako je otkrivanje takvih informacija određeno propisima. Ova obveza čuvanja povjerljivosti ostaje valjana tijekom cijelog trajanja Ugovora i nakon njegovog prestanka, u razdoblju od 3 (tri) godine.

“Povjerljivi podaci” su svi podaci koje jedna Ugovorna strana daje drugoj u pisanom, usmenom ili bilo kojem drugom obliku, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve podatke u vezi s proizvodima, operacijama, postupcima, planovima ili namjerama, sustavima i procesima, know-how, pravima obličja, postupkom procjene, tržišnim prilikama, kao i poslovnim, financijskim rezultatima, pravnim statusom, sudskim sporovima, kontrolama koje provode nadležna tijela i dr.
Ugovorne strane mogu otkrivati Povjerljive podatke ako :
a) se objava tih podataka zahtijeva prema prisilnim odredbama propisa ili na osnovi sudskog naloga ili odluke tijela javne uprave, isključivo u mjeri tog zahtjeva i uz uvjet da je primatelj tih podataka upoznat s povjerljivom prirodom podataka i da je druga Ugovorna strana obaviještena o objavi;
b) podaci su Ugovornim stranama bili poznati prije sklapanja Ugovora i/ili su javno poznati;
c) Ugovorna strana dobije ili je dobila te podatke od treće osobe koja je ovlaštena za njihovo objavljivanje;
d) objava podataka potrebna je da bi ta Ugovorna strana mogla koristiti usluge revizora/pravnog savjetnika;
e) druga Ugovorna strana je pisanim putem ovlastila Ugovornu stranu da to učini.
Monri je ovlašten, bez suglasnosti Korisnika, otkrivati Povjerljive podatke drugim subjektima Asseco/Payten Grupe.
Svi dostavljeni Povjerljivi podaci ostaju u vlasništvu Ugovorne strane koja ih dostavlja. Na zahtjev Ugovorne strane koja dostavlja podatke, u slučaju prestanka Ugovora, podaci odmah moraju biti vraćeni ili uništeni, uključujući sve primjerke, fotografije, računalne diskove ili druge oblike pohranjivanja
podataka, kao i duplikate koje posjeduje Ugovorna strana koja je primila podatke.
Ugovorne strane imaju pravo davati izjave za javnost, priopćenja za medije ili druge javne objave u vezi sa samim postojanjem Ugovora i njegovim općim predmetom.
Ugovorne strane imaju pravo koristiti žig druge Ugovorne strane (naziv i logotip) na svojoj mrežnoj stranici kao i na svojim marketinškim i prodajnim materijalima uz odgovarajuće pozivanje na poslovne odnose između Ugovornih strana.
Monri ima pravo pripremati i koristiti poslovne studije slučaja projekta. Korištenje studije slučaja uključuje objavljivanje studije slučaja u bilo kojem obliku, uz prethodno pisano odobrenje druge Ugovorne strane pogledu njezinog sadržaja, koje odobrenje neće biti bezrazložno uskraćeno.
Ugovorne strane imaju pravo zahtijevati, prema svojoj vlastitoj odluci, ispravak ili brisanje pogrešaka ili netočnosti u korištenju žiga ili poslovne studije slučaja druge Ugovorne strane kako je ovdje određeno.

 

USTUPANJE PRAVA

Ugovorne strane ne smiju bilo koja prava, koristi ili obveze proizašle iz Ugovora u cijelosti ili djelomično ustupati niti prenositi bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim u slučajevima u kojima se takav prijenos izvršava prema drugom subjektu unutar Asseco/Payten Grupe.
Monri je ovlašten koristiti podugovaratelje za izvršavanje Ugovora.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ugovorne strane će sklopiti zaseban sporazum o obradi osobnih podataka u skladu sa zahtjevima važećih propisa, te će ispuniti sve regulatorne zahtjeve u vezi s obradom osobnih podataka.
Monri nije odgovoran za održavanje opreme ili sustava koji pripadaju Korisniku niti za zaštitu podataka s tim u vezi.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA
Na Ugovor i sve sporove ili potraživanja koja proizlaze iz njega ili u vezi s njim, njegovim predmetom ili sastavljanjem (uključujući izvanugovorne sporove ili potraživanja) primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, isključujući pravila u vezi sa sukobom zakona. Ne primjenjuje se Konvencija o međunarodnoj prodaji robe (Beč, 1980.).
Monri i Korisnik obvezuju se sporove rješavati zajednički i mirnim putem, a u slučaju da to nije moguće, nadležan će biti sud u Zagrebu.
Ako bilo koja odredba ili dio odredbe ovih Uvjeta ili Ugovora je ili postane nevažeća, nezakonita ili neprovediva, smatrat će se izmijenjenom u najmanjoj mjeri koja je potrebna kako bi ista postala važeća, zakonita i provediva. Ako takva izmjena nije moguća, predmetna odredba ili dio odredbe će se smatrati obrisanom. Nijedna izmjena ili brisanje neke odredbe ili dijela odredbe po ovom stavku neće imati utjecaja na važenje i provedivost preostalog dijela ovih Uvjeta ili Ugovora.

 

NEOVISNOST UGOVORNIH STRANA
Odnos između Ugovornih strana bit će u svakom trenutku odnos dva neovisna subjekta i Ugovor se neće se smatrati ulaskom u partnerstvo, odnosom agenta ili drugim oblikom povezivanja kojim se jednoj
Ugovornoj strani može nametnuti odgovornost uslijed djelovanja ili odsustva djelovanja druge Ugovorne strane.
Nijedna Ugovorna strana, njeni predstavnici, ili radnici, neće se smatrati agentima ili predstavnicima druge Ugovorne strane, i niti jedna Ugovorna strana neće imati ovlaštenje, izričito ili prešutno, preuzeti ili prouzročiti bilo kakvu odgovornost ili obveze u ime druge Ugovorne strane, ili na bilo koji način obvezati drugu Ugovornu stranu.
Svaka Ugovorna strana će biti odgovorna za upravljanje, usmjeravanje i kontrolu svojih radnika i ostalih predstavnika, a ti radnici i ostali predstavnici neće biti radnici druge Ugovorne strane.

 

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom donošenja. Sve izmjene i dopune Uvjeta bit će učinjene u pisanom obliku.
Upozorenje, te pisane izjave volje, odnosno obavijesti o otkazu i/ili raskidu iz ovih Uvjeta ili Ugovora dostavljaju se preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, na adresu ugovorne strane iz Ugovora ili na drugu poznatu adresu o kojoj je Ugovorna strana kojoj se šalje upozorenje, izjava ili obavijest, obavijestila drugu Ugovornu stranu u pisanom obliku. U slučaju primjene dodatnog roka za ispunjenje i otkaznog roka, navedeni rokovi počinju teći danom primitka pisane izjave volje, odnosno obavijesti na naprijed opisani način. Ukoliko se preporučena pošiljka, poslana pod uvjetima iz ovog stavka, vrati s adrese primatelja navedene u Ugovoru kao neisporučena iz bilo kojeg razloga, datumom primitka pošiljke smatra se dan na koji je pošiljka, u skladu s odredbama ovog stavka, predana pošti.

U Zagrebu, datum objave 14.2.2023.