Opći uvjeti ugovora za procesiranje fizičkih plaćanja

OPĆI UVJETI UGOVORA MONRI Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269F, 10000 Zagreb, OIB: 82551932122 (u daljnjem tekstu: MONRI)

za pružanje usluga obrade transakcija Platnim sredstvima

 

 

UVODNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti ugovora (u daljnjem tekstu: “Uvjeti”) predstavljaju ugovorne odredbe koje će se primjenjivati na robu i usluge temeljene na ugovorima sklopljenim između MONRI-a i druge ugovorne strane (u daljnjem tekstu: Ugovorni partner, a zajedno s MONRI-em u daljnjem tekstu: Ugovorne strane), ponudama, narudžbama ili drugim pravnom osnovama (u daljnjem tekstu: “Ugovor”) u kojima je definirana primjena ovih Uvjeta.

U slučaju bilo kakvog odstupanja između odredbi Uvjeta i Ugovora, odredbe Ugovora imaju prednost.

TERMINOLOGIJA

Pojedini osnovni pojmovi imaju sljedeća značenja:

Autorizacija: odobrenje Transakcije od strane Izdavatelja Platnog sredstva u obliku alfanumeričkog niza. Autorizacija se provodi u on-line načinu rada.

EFTPOS uređaj ili terminal: fiksni ili mobilni elektronički uređaj, namijenjen za elektroničko odobrenje i prihvat Transakcija.

Globalni platni sustavi: VISA, Mastercard, American Express, Diners, JCB, Discover, te svi drugi elektronički bezgotovinski oblici plaćanja koje Ugovorni partner prihvaća na svojim Prodajnim mjestima.

InfoSwitch: centralna softverska komponenta povezana s Prihvatiteljima koja se koristi za obradu i usmjeravanje Transakcija Prihvatiteljima zbog autorizacije.

 

Izdavatelj: svaka banka i/ili druga financijska/kreditna institucija koja izdaje Platno sredstvo kao sredstvo plaćanja.

Platno sredstvo: sve vrste kartica i drugih platnih metoda izdanih od strane Izdavatelja kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja na Prodajnim mjestima Ugovornog partnera.

Korisnik: svaka fizička ili pravna osoba čije je ime i prezime otisnuto ili na drugi način naznačeno na Platnom sredstvu, a koja koristi Platno sredstvo koja sredstvo plaćanja roba i/ili usluga na Prodajnim mjestima Ugovornog partnera u skladu s uvjetima Izdavatelja Platnog sredstva.

MONRI switching (switching): usluga koju pruža MONRI putem InfoSwitch softvera (ISO switch), a omogućuje sigurno plaćanje robe i usluga Platnim sredstvima, prijenosom podataka o Transakciji od terminala Prodajnog mjesta do Prihvatitelja te povratno podataka o Autorizaciji od banke do Prodajnog mjesta, sukladno zahtjevima Globalnih platnih sustava i specifikacijama Prihvatitelja. Ova usluga uključuje usklađenje poravnatog prometa s Prihvatiteljevim hostom te pripremu izvještajne podloge za financijsko usklađenje Ugovornog partnera i Prihvatitelja.

Ugovorni partner: pravna osoba koja prodaje robu i/ili usluge Korisnicima i koja s Prihvatiteljima ima ugovorni odnos za Prihvat Platnih sredstava.

Prihvat Platnih sredstava: korištenje Platnih sredstava kao sredstva plaćanja na Prodajnom mjestu i podmirenje sredstava od svake Transakcije na račun Ugovornog partnera.

Prihvatitelj: sve financijske i platne institucije s kojima u trenutku sklapanja ovog Ugovora Ugovorni partner ima ugovoren Prihvat Platnih sredstava te one s kojima će Ugovorni partner tijekom trajanja Ugovora ugovoriti Prihvat Platnih sredstava.

Prodajno mjesto: svako prodajno mjesto Ugovornog partnera gdje se prodaju roba ili usluge, odnosno gdje se provode Transakcije (svaka pojedina blagajna u svakoj pojedinoj poslovnici za koje je usluga aktivirana temeljem Ugovora).

Sustav: skup hardverskih i softverskih programskih rješenja za prihvat i obradu Platnih sredstava koji je zaštićenom elektroničkom komunikacijom spojen na Prihvatitelja i/ili Globalne platne sustave.

Transakcija: plaćanje robe ili usluge Platnim sredstvom na EFTPOS terminalu na Prodajnom mjestu. Uključuje kupovinu i storno.

TMS (terminal management system) – sustav za parametrizaciju i nadzor rada EFTPOS terminala. Sustav dodjeljuje radne licence svakom pojedinom EFTPOS terminalu

SLA (Service Level Agreement) – ugovor o razini pružanja usluga i podrške, dogovoren između MONRI-a i Ugovornog partnera.

VPN (Virtual Private Network) – naziv je za računalnu mrežu koja spaja daleke mreže koristeći javne komunikacijske mreže poput interneta. VPN daje upraviteljima mreža, te krajnjim korisnicima sigurnost kroz korištenje tehnoloških rješenja kao što su tunelski protokoli i enkripcija.

 

USLUGE SWITCHING-a

Za potrebe Autorizacije i Prihvata Platnih sredstava, na svim aktiviranim Prodajnim mjestima navedenim u Ugovoru, koristit će se MONRI EFTPOS terminali povezani s blagajnom na Prodajnom mjestu s jedne strane i InfoSwitch switching softverom s druge strane.

EFTPOS uređaj omogućuje Korisniku da odabere između jednokratnog i obročnog plaćanja, te broj rata u slučaju obročnog plaćanja (ovisno o uvjetima definiranim u Ugovoru).

Usluga switching-a će se provoditi za sva Platna sredstva za koje Ugovorni partner ima ugovorene usluge Prihvata Platnih sredstava s Prihvatiteljima sukladno Ugovoru.

MONRI je dužan održavati te ažurirati svoj InfoSwitch software i Sustav prema (softverskim i hardverskim) zahtjevima Izdavatelja i Prihvatitelja Platnih sredstava, te omogućiti jednokratna i obročna plaćanja.

U slučaju promjene uvjeta Izdavatelja Platnog sredstva, ugovaranja dodatnih Platnih sredstava, te promjena pojedinih uvjeta obročnih plaćanja, Ugovorni partner je dužan o tome obavijestiti MONRI bez odgode (prije primjene novih uvjeta), a MONRI je dužan prilagoditi InfoSwitch software najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka takve obavijesti.

EFTPOS terminali mogu podržavati uslugu DCC-a, odnosno konverzije valute plaćanja iz EUR u valutu Platnog sredstva inozemnog Korisnika Platnog sredstva. Usluga se nudi automatski tijekom provođenja Transakcije na EFTPOS terminalu Prodajnog mjesta pri čemu inozemni Korisnik Platnog sredstva ima pravo odabrati hoće li se njegovo Platno sredstvo teretiti u EUR ili nekoj drugoj valuti povezanoj s njegovim Platnim sredstvom.

Provođenje platnih Transakcija na Prodajnom mjestu se odvija uz pribavljanje pozitivne Autorizacije u stvarnom vremenu za svaku pojedinu Transakciju.

MONRI u trenutku sklapanja Ugovora ima povezan Sustav sa svim Prihvatiteljima Platnih sredstava koji su navedeni u Prilogu 3. Ugovora. Ako se (po bilo kojoj osnovi) otkaže ili raskine suradnja s Prihvatiteljima, koja je potrebna za provođenje usluge switching-a sukladno ovome Ugovoru, MONRI je dužan obavijestiti Ugovornog partnera bez odgode o tome. Bilo kakva promjena u odnosu na popis Prihvatitelja nije razlog za raskid Ugovora i ne smatra se povredom Ugovora, a Ugovorne strane će dogovoriti nastavak suradnje iz ovog Ugovora s nekim od ostalih Prihvatitelja.

Sve Transakcije odvijaju se u PCI DSS Level 1 okruženju, prema pravilima Globalnih platnih sustava, te sukladno politikama Prihvatitelja s kojima je ostvarena SLA suradnja.

Ugovorni partner može jednostranom izjavom zatražiti promjenu Prihvatitelja za određenu Transakciju i izabrati između Prihvatitelja navedenih u Ugovoru, a MONRI je dužan provesti takve promjene od dana naznačenog u obavijesti ili u roku od 5 dana od dana primitka obavijesti Ugovornog partnera.

EFTPOS UREĐAJI

Usluga switching-a provodi se na Prodajnim mjestima za koje je Ugovorni partner ugovorio nabavu EFTPOS uređaja i usluga iz Ugovora.

Specifikacija vrste i broj EFTPOS uređaja, detaljan popis svih Prodajnih mjesta i potreban broj EFTPOS uređaja po svakom Prodajnom mjestu su definirani u Ugovoru.

Tehničke specifikacije Yomani i Yoximo EFTPOS uređaja navedene su na stranicama proizvođača na ovim poveznicama:

https://worldline.com/content/dam/worldline/documents/publications/factsheets/yomani-en.pdf

https://terminals.worldline.com/content/dam/worldline-terminals/documents/yoximo-2p-en.pdf

Ugovorni partner ovlašten je nakon sklapanja Ugovora naručiti dodatne EFTPOS uređaje putem narudžbenice. MONRI će isporučiti EFTPOS uređaje u roku od 60 dana od prihvata narudžbe. U slučaju prihvaćanja nenajavljene narudžbe MONRI će u dogovoru sa proizvođačem utvrditi rok isporuke i o tome obavijestiti Ugovornog partnera. Narudžbe se vrše pisanim putem.

MONRI je dužan pisanim putem potvrditi primitak pisane narudžbe najkasnije u roku od 3 radna dana.

Isporuka se vrši izravno na Prodajna mjesta Ugovornog partnera navedena u Ugovoru ili na adresu sjedišta Ugovornog partnera.

AKTIVACIJA I DEAKTIVACIJA USLUGE

Ugovorni partner će najaviti za koja Prodajna mjesta želi aktivaciju switching usluge, a MONRI je dužan za svaki pojedini EFTPOS uređaj dodijeliti TID (jedinstvena oznaka terminala) dobiven od Prihvatitelja, te izvršiti sve pripremne aktivnosti za spajanje svakog pojedinog EFTPOS uređaja sa sustavima Prihvatitelja, te isto tako spojiti svaki EFTPOS uređaj s pojedinom blagajnom. MONRI je također dužan testirati rad Sustava na svakom pojedinom Prodajnom mjestu. Sve navedeno mora biti završeno u roku od 4 (četiri) radna dana od dana isporuke EFTPOS-a na Prodajno mjesto.

Usluga se smatra aktiviranom provođenjem prve platne Transakcije na Prodajnom mjestu korištenjem EFTPOS uređaja.

U slučaju da Ugovorni partner želi deaktivaciju usluge za pojedino Prodajno mjesto, dužan je o tome obavijestiti MONRI najmanje 14 dana unaprijed. MONRI će izvršiti deinstalaciju EFTPOS uređaja. Deaktivacija usluge moguća je samo u slučaju zatvaranja i/ili preseljenja pojedinog Prodajnog mjesta. Deaktivirani EFTPOS uređaj može se na zahtjev Ugovornog partnera ponovno aktivirati za isto ili za drugo Prodajno mjesto. Aktivacijom usluge počinju obveze MONRI-a sukladno odjeljku “Izvještavanje i pohrana podataka o Transakcijama” i “Održavanje i podrška za EFTPOS uređaje”.

IZVJEŠTAVANJE I POHRANA PODATAKA O TRANSAKCIJAMA

Izvještaji o Transakcijama i pregled Transakcija su dostupni Ugovornom partneru putem InfoSwitch usluge i sustava u stvarnom vremenu. Pristup InfoSwitch usluzi omogućen je putem internet sučelja. Osim pregleda Transakcija, Ugovorni partner ima mogućnost generirati i preuzimati izvještaje o provedenim Transakcijama prema vlastitim potrebama. Ugovorne strane će međusobno usuglasiti vrste i formu izvještaja, te definirati neophodne stavke i parametre. Sukladno potrebama Ugovornog partnera, MONRI će kreirati nove forme/tipove izvještaja. Razvoj novih tipova izvještaja može biti podložan dodatnim troškovima za Ugovornog partnera.

Osim preuzimanjem, izvještaji se mogu dostaviti Ugovornom partneru i SFTP prijenosom.

MONRI je dužan pohraniti podatke, koji su temelj obavljanja poslovanja po ovom Ugovoru, na način da ih je moguće ispisati na papir te da zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da su dostupni i primjereni za kasniju upotrebu uključujući i razdoblje od najmanje 18 mjeseci nakon prestanka ovog Ugovora;
 • da je iz pohranjenih podataka o Transakciji moguće utvrditi od kuda potječe, njenog primatelja, mjesto i vrijeme njenog odašiljanja i prijema, kao i status Transakcije;
 • da upotrijebljena tehnologija i postupci u potrebnoj mjeri onemogućuju promjenu ili brisanje podataka o transakciji, odnosno da postoji pouzdano jamstvo glede nepromjenjivosti Transakcije.

 

Gore navedeni podaci moraju Ugovornom partneru biti dostupni na InfoSwitch softver pristupnom portalu najmanje 18 mjeseci od dana provedbe Transakcije.

ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA EFTPOS UREĐAJE

MONRI je dužan sve EFTPOS uređaje redovno održavati u smislu softverskih rješenja, ažuriranja i potrebnih certifikata, te također nadzirati ispravnost funkcioniranja pojedinog EFTPOS uređaja u obimu i rokovima navedenim u ovim Uvjetima.

MONRI se obvezuje pripremiti i instalirati EFTPOS uređaje na Prodajna mjesta Ugovornog partnera u roku od 60 dana od dana kada MONRI zaprimi primjerke Ugovora potpisane od Ugovornog partnera, sukladno dogovorenim terminima instalacije. Instalaciju EFTPOS uređaja provode radnici MONRI-a ili podizvođača, trgovačkog društva Payten d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, OIB: 78739316911 (u daljnjem tekstu: Payten).

Prilikom instalacije EFTPOS uređaja, MONRI se obvezuje izvršiti obuku radnika Ugovornog partnera, a vezano za rad na EFTPOS uređaju.

Radnici Ugovornog partnera obvezuju se prijaviti svaku poteškoću vezanu za rad EFTPOS uređaja odmah po otkrivanju poteškoće na jedan od sljedećih kontakata:

Telefon             +385 1 3535 301

E-mail               pos-podrska@MONRI.com

MONRI se obvezuje otkloniti kvar na uređaju ili zamijeniti ga radnim danima, od ponedjeljka do subote, u roku

 • 4 sata u području servisnih centara Paytena (od trenutka prijave poteškoće)
 • 8 sati izvan područja servisnih centara Paytena (od trenutka prijave poteškoće)
 • sljedeći radni dan za otoke (od trenutka prijave poteškoće).

 

Kako bi se osigurala optimalna razina usluge, sve poteškoće se moraju prijaviti u sustav podrške MONRI-a putem navedenih kontakata. MONRI će osigurati rješavanja poteškoća putem sustava podrške sa sljedećim koracima:

 

 • Bilježenje poteškoća
 • Nadzor nad poteškoćom
 • Otklanjanje poteškoća
 • Obavještavanje o uzroku poteškoća i načinu otklanjanja

 

HELP DESK podrška biti će omogućena u radno vrijeme Ugovornog partnera u vremenu od 08:00 do 20:00 od ponedjeljka do subote, te nedjeljom od 8:00 do 14:00.

Radnici MONRI-a će na pozive odgovoriti ovisno o dostupnosti; ako dođe do zauzeća linije, pozivatelji će imati mogućnost ostaviti glasovnu poruku na koju će se MONRI povratno javiti čim operater bude slobodan za javljanje.

Prioritet rješavanja i vrijeme odaziva:

Stupanj poteškoće Definicija Vrijeme odaziva
1.     Pad Sustava Niti jedan uređaj ne radi zbog poteškoća s MONRI Sustavom ili telekom operaterom, ne prolaze kartična plaćanja Odmah
2.     Hitna situacija Jedan, izolirani, uređaj nije u funkciji zbog kvara 4 sata od prijave

 

MONRI je dužan počevši od dana instaliranja prvog EFTPOS uređaja osigurati help desk podršku za Ugovornog partnera dostupnu unutar termina i s vremenima odaziva navedenim u ovim Uvjetima.

Dostava dodatnih EFTPOS uređaja je definirana terminima i s vremenima odaziva navedenim u ovom odjeljku Uvjeta – SLA.

OBVEZE UGOVORNOG PARTNERA

Pored ostalih obveza navedenih u ovome Ugovoru, Ugovorni partner se obvezuje prihvaćati plaćanje Platnim sredstvima isključivo radi prodaje roba i usluga iz svoje registrirane djelatnosti. Ugovornom partneru nije dopušteno naplaćivati tražbine koje nisu predmet njegovog poslovanja, niti isplaćivati gotovinu.

Ugovorni partner je dužan pripremiti Prodajno mjesto na način da osigura mrežni priključak (IP konekciju) i USB priključak na računalu/blagajni na Prodajnom mjestu radi punjenja EFTPOS uređaja te održavati navedene priključke sukladno specifikaciji MONRI-a. MONRI ne odgovara za zakašnjenja ili neuredna ispunjenja svojih obveza iz ovog Ugovora, ako Ugovorni partner nije osigurao potrebne preduvjete.

Na svim prodajnim mjestima na kojim Ugovorni partner koristi MONRI Sustav, Ugovorni partner se obvezuje:

 • nuditi plaćanje Platnim sredstvima za prodaju roba i usluga na način koji je u potpunosti u skladu s uputama MONRI-a kao i pravilima Globalnih platnih sustava i propisima Republike Hrvatske, poštujući pritom u svemu prava Korisnika,
 • s podacima o Transakcijama upravljati u skladu s pravilima Globalnih platnih sustava i drugim primjenjivim propisima, te sukladno njima uspostaviti i održavati zaštitu pohranjenih podataka,
 • uredno voditi, te u zakonom propisanom vremenu i na odgovarajući način čuvati knjigovodstvene i računovodstvene isprave u svezi s prodanom robom i /ili uslugama, kao i dokumentaciju o dostavi takve robe i/ili usluga Korisniku, te se obvezuje da će bez odgode sve takve isprave dostaviti MONRI-u na njegov pisani zahtjev.

Ugovorni partner razumije i prihvaća da su Globalni platni sustavi isključivi vlasnici prava korištenja znakova Platnih sredstava koje su predmet ovog Ugovora, kao i da su ovlašteni u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga i bez prethodnog upozorenja Ugovornom partneru zabraniti ili ograničiti korištenje i isticanje tih znakova. Ugovorni partner se odriče prava na osporavanje tog prava vlasništva i drugih prava Globalnih platnih sustava iz bilo kojeg razloga.

Ugovorni partner snosi svu štetu koja može proizaći iz nepoštivanja obveza navedenih u ovom odjeljku.

Ugovorni partner se obvezuje bez odlaganja obavijestiti MONRI o svim statusnim, organizacijskim i/ili drugim promjenama relevantnim za izvršenje ovog Ugovora (promjena odgovorne osobe, prodajnog mjesta, poslovne banke, broj telefona, broj transakcijskog računa, obavijest o nemogućnosti podmirenja obaveza, obavijest o blokadi računa, te nastupu uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupka likvidacije, itd.).

Ugovorni partner ne smije prodati, prenositi, objavljivati ili na bilo koji način raspolagati, odnosno činiti trećim osobama dostupnima bilo kakve materijale koji sadrže podatke o Platnim sredstvima Korisnika, osobne podatke ili podatke o Transakcijama.

OBVEZE MONRI-a

Pored ostalih obveza navedenih u ovome Ugovoru, MONRI se obvezuje, sukladno pravilima Globalnih platnih sustava, poduzimati slijedeće radnje i provoditi slijedeće postupke:

 • MONRI izričito izjavljuje da je prije sklapanja ovoga Ugovora provjerio tehničke standarde i telekomunikacijske veze pojedinih Prodajnih mjesta, te da isti odgovaraju za spajanje na Sustav i korištenje InfoSwitch-a. Ugovorni partner suglasan je s činjenicom da u trenutku sklapanja ovoga Ugovora jedini tehnički uvjet koji MONRI dodatno mora ispuniti jest nabava i postavljanje EFTPOS uređaja na Prodajno mjesto,
 • uspostaviti i održavati siguran sustav za provedbu Autorizacije Transakcija na EFTPOS uređajima Ugovornog partnera na način kojim će se osigurati zaštita podataka o Transakcijama i Korisnicima, sve kako to propisuju i preporučuju pravila o sigurnosnim standardima Globalnih platnih sustava,
 • redovno održavati, testirati, certificirati, nadzirati i, u skladu s pravilima Globalnih platnih sustava, nadograđivati Sustav potreban za nesmetanu, kontinuiranu i sigurnu provedbu Transakcija,
 • s podacima o Transakcijama i Korisnicima upravljati u skladu s propisima Globalnih platnih sustava i drugim primjenjivim propisima te osigurati zaštitu pohranjenih podataka,
 • omogućiti Ugovornom partneru uvid u podatke o svim Transakcijama obavljenim na pojedinom Prodajnom mjestu.

U slučaju da MONRI, na zahtjev Prihvatitelja, privremeno obustavi Prihvat Platnih sredstava, sve do trenutka dok se, po procjeni i obavijesti Prihvatitelja, u potpunosti ne uklone razlozi koji su doveli do obustave, MONRI će isto učiniti bez obveze naknade štete ili ikakvih drugih naknada i/ili odgovornosti prema Ugovornom partneru. Obustava iz ovog stavka ne smatra se razlogom za raskid ugovora od strane Ugovornog partnera.

PLAĆANJE

MONRI će izdavati račune Ugovornom partneru za pruženu robu i usluge najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu i obuhvaćati će obračunsko razdoblje prethodnog mjeseca. Obračun naknada će se izvršiti posljednjeg dana obračunskog razdoblja, sukladno Ugovoru, a Ugovorni partner je dužan platiti fakturirani iznos u roku od 20 (dvadeset) dana od datuma računa, odnosno u istom roku opravdano osporiti fakturirani iznos, djelomično ili u cijelosti. Ako Ugovorni partner ne ospori račun unutar roka, smatrat će se da je takav račun odobren. U slučaju da Ugovorne strane ne uspiju postići dogovor o spornom računu u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana izdavanja, MONRI ima pravo sa svoje strane obustaviti izvršavanje Ugovora do konačnog rješenja ovog pitanja.

Ako su cijene izražene u stranoj valuti, plaćanje se vrši u EUR protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

Cijene su iskazane bez PDV-a koji će snositi Ugovorni partner u iznosu koji će biti naveden na računu.

U slučaju da Ugovorni partner kasni s plaćanjem više od 15 dana, MONRI ima pravo obustaviti daljnje izvršavanje svojih obveza.

Naknada za procesiranje naplaćuje se za provođenje svih odobrenih Transakcija Platnim sredstvima na mreži EFTPOS uređaja MONRI-a te uključuje sva ažuriranja Sustava kao i promjene postavki u slučaju promjene informacija definiranih u Prilogu 1 i Prilogu 2 ovog Ugovora, te usklađenja sa zakonskim i pod zakonskim propisima Republike Hrvatske i pravilima Globalnih platnih sustava.

Naknade za održavanje i TMS licenca se naplaćuju mjesečno za svaki aktivirani EFTPOS uređaj do deaktivacije uređaja, odnosno deaktivacije usluge na pojedinom Prodajnom mjestu i uključuju održavanje EFTPOS uređaja sukladno odjeljku “ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA EFTPOS UREĐAJE“ ovih Uvjeta, kao i troškove održavanja help desk-a. Naknade se naplaćuju u slučaju kupnje uređaja.

MONRI izjavljuje, a Ugovorni partner prihvaća da će se naknade MONRI-a za izvršenje Ugovora usklađivati na početku svakog 12-mjesečnog razdoblja Ugovora i nakon svakih narednih 12 mjeseci s kombinacijom inflacije potrošača i proizvođača koja se shvaća kao godišnji prosjek indeksa potrošačkih cijena i indeksa proizvođačkih cijena utvrđenih i objavljenih od strane Europske središnje banke u slučaju da su naknade MONRI-a utvrđene u EUR ili od strane Nacionalne središnje banke u slučaju da su naknade MONRI-a utvrđene u lokalnoj valuti.

U slučaju da godišnji prosjek indeksa potrošačkih cijena i indeksa proizvođačkih cijena prelazi 20% na godišnjoj razini, indeksacija navedena u prethodnoj rečenici će se vršiti dva puta godišnje. U slučaju da prelazi 50% na godišnjoj razini, indeksacija će se vršiti jednom svaka tri mjeseca.

ISPORUKA I PRIHVAT

MONRI nije obvezan obavljati usluge koje nisu izričito navedene u Ugovoru.

MONRI neće biti odgovoran za ispravnu i pravovremenu isporuku robe/usluga u skladu s Ugovorom ako Ugovorni partner ne ispuni bilo koju od svojih obveza iz Ugovora.

Ako Ugovorni partner pravodobno i na odgovarajući način ne omogući/osigura preduvjete/uvjete potrebne za instalaciju i aktiviranje robe/usluga o kojima ga je obavijestio MONRI, uključujući prisustvo osoblja, MONRI ima pravo Ugovornom partneru naplatiti kao da je usluga izvršena, uključujući pretrpljenu štetu.

Rokovi za isporuku MONRI-evih roba/usluga će se automatski produžiti za svako razdoblje u kojem isporuka roba/usluga nije bila moguća iz razloga koji ne potječu od MONRI-a. U slučaju da je odgoda duža od 10 dana, osim u slučajevima više sile, Ugovorne strane će se dogovoriti o novim vremenskim okvirima.

Isporuka i prihvat usluga potvrđuju se obostranim potpisivanjem zapisnika.U slučaju da bilo koja od Ugovornih strana neopravdano uskrati potpisivanje gore navedenih dokumenata isporuke i prihvata, smatrat će se da su isporuka i prihvat obavljeni bez njihovog potpisivanja na stvarni datum isporuke.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Usluga switching-a (tj. MONRI switching) se provodi putem InfoSwitch softvera koji je, kao i druga softverska i hardverska rješenja od kojih se sastoji Sustav, u potpunom i isključivom vlasništvu MONRI-a, koji je ujedno isključivi nositelj prava intelektualnog vlasništva.

Pod uvjetom plaćanja svih naknada prema Ugovoru, MONRI Ugovornom partneru daje neisključivu, neprenosivu licencu, koja se ne smije podlicencirati, za uporabu InfoSwitch i TMS softvera na svakom pojedinom Prodajnom mjestu na kojemu je izvršena aktivacija usluge sukladno ovome Ugovoru i to u opsegu nužnom s obzirom na usluge iz ovog Ugovora i za vrijeme trajanja ovog Ugovora. Licenca je prostorno ograničena na područje Republike Hrvatske.

Bez pisane suglasnosti MONRI-a (pod prijetnjom ništetnosti), Ugovorni partner neće izravno ili neizravno obavljati bilo kakve radnje u vezi sa softverom i Sustavom, niti će to dopustiti bilo kojoj trećoj strani, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 1. preraditi, prevoditi ili stvarati izvedena djela od predmeta prava intelektualnog vlasništva MONRI-a;
 2. ni na koji način dekompilirati, rastavljati, koristiti reverzni inženjering ili pokušati rekonstruirati, identificirati ili otkriti bilo koji izvorni kod, temeljne ideje ili algoritme predmeta prava intelektualnog vlasništva MONRI-a;
 3. prodavati, iznajmiti, dati u zakup, licencirati, podlicencirati, umnožavati, plasirati na tržište ili distribuirati predmete prava intelektualnog vlasništva MONRI-a, niti koristiti predmete prava intelektualnog vlasništva MONRI-a za vremensko ograničavanje (timesharing), smještaj (hosting), osim kako je to izričito dopušteno u Ugovoru;
 4. uklanjati bilo koje obavijesti o vlasništvu, etikete ili žigove s bilo kojeg MONRI proizvoda;
 5. pružiti uvid u predmete prava intelektualnog vlasništva MONRI-a, logiku izvršavanja transakcija i odgovarajući know-how;
 6. omogućiti trećoj osobi uvid u strukture baze podataka predmeta prava intelektualnog vlasništva MONRI-a.

SOFTVER TREĆE STRANE

MONRI neće biti odgovoran za vrijeme potrebno za rješavanje problema u slučaju incidenata povezanih sa softverom treće strane. Ako je takav incident povezan sa softverom treće strane koji je implementirao MONRI, MONRI će obavijestiti proizvođača softvera treće strane i što je prije moguće implementirati rješenje koje je ponudio proizvođač softvera treće strane u softverski sustav.

JAMSTVO I NAKNADA ŠTETE

Jamstvo za kupljeni EFT POS uređaj iznosi 1 godinu od dana kada Ugovorni partner preuzme uređaj (preuzimanje se potvrđuje potpisom odgovarajućeg zapisnika), osim u slučajevima fizičkog oštećenja uređaja uzrokovanih nestručnim rukovanjem i u niže navedenim slučajevima. Za vrijeme trajanja jamstva, Ugovorni partner ima pravo zahtijevati od MONRI-a da uređaj popravi u razumnom roku, ali ne kraćem od 60 (šezdeset) dana, ili, ako to ne učini, da mu umjesto njega preda ispravan uređaj. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da propust MONRI-a da uređaj popravi u navedenom roku nije razlog za raskid ovog Ugovora.

Jamstvo ne uključuje otklanjanje pogrešaka i/ili nedostataka koji nastanu kao posljedica neovlaštenog korištenja; nepravilnog, neprikladnog i/ili nepropisnog korištenja i/ili rukovanja uređajem; nezgoda ili nepažnje Ugovornog partnera (uključujući njegove radnike i treće osobe); popravljanja, konfiguracije ili promjene bilo kojeg elementa uređaja ili softvera načinjene od strane Ugovornog partnera ili treće strane bez znanja i pisane suglasnosti MONRI-a; neprikladne okoline u kojoj se uređaj nalazi; te više sile. U navedenim slučajevima, osim u slučaju više sile, Ugovorni partner će MONRI-u nadoknaditi svu štetu koja je MONRI-u nastala takvim postupanjem Ugovornog partnera.

U slučaju korištenja EFT POS uređaja, mjesečna naknada za korištenje EFTPOS uređaja sadrži i naknade za održavanje i TMS licencu. MONRI će o svom trošku otkloniti sve kvarove na uređaju za cijelo vrijeme korištenja uređaja, u okviru usluga održavanja, osim u slučajevima fizičkih oštećenja uređaja uzrokovanih nestručnim rukovanjem, te pogrešaka i/ili nedostataka koji nastanu kao posljedica neovlaštenog korištenja; nepravilnog, neprikladnog i/ili nepropisnog korištenja i/ili rukovanja uređajem; nezgoda ili nepažnje Ugovornog partnera (uključujući njegove radnike i treće osobe); popravljanja, konfiguracije ili promjene bilo kojeg elementa uređaja ili softvera načinjene od strane Ugovornog partnera ili treće strane bez znanja i pisane suglasnosti MONRI-a; neprikladne okoline u kojoj se uređaj nalazi; te više sile. U navedenim slučajevima, MONRI je ovlašten, po vlastitom izboru, Ugovornom partneru ponuditi, uz naplatu, popravak, odnosno novi uređaj.  U navedenim slučajevima, osim u slučaju više sile, Ugovorni partner će MONRI-u nadoknaditi svu štetu koja je MONRI-u nastala takvim postupanjem Ugovornog partnera.

Jamstvo navedeno u stavku 1. i 3. ovog odjeljka ovih Uvjeta je cjelokupno i jedino jamstvo koje daje MONRI.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonskim odredbama, MONRI ovime niječe sva jamstva, bilo izričita, prešutna, zakonska ili druga, te MONRI osobito niječe sva:

 1. prešutna jamstava utrživosti,
 2. prikladnosti za određenu svrhu,
 3. sva jamstva koja proizlaze iz uobičajene prakse, korištenja ili poslovnih običaja.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonskim odredbama, MONRI ne daje nikakvo jamstvo da će usluge:

 1. ispuniti zahtjeve Ugovornog partnera ili bilo koje druge osobe,
 2. postići bilo koji željeni rezultat,
 3. biti kompatibilane ili raditi s bilo kojim drugim softverom, sustavom ili drugim uslugama,
 4. biti sigurne, točne, potpune, bez štetnog koda ili pogrešaka.

U slučaju da zbog nepoštivanja ugovornih obveza, uključujući bez ograničenja neprofesionalno pružanje usluga i/ili kašnjenje u isporuci usluge, jedna od Ugovornih strana pretrpi štetu, Ugovorna strana koja je štetu prouzročila će nadoknaditi isključivo običnu, izravnu, uobičajeno predvidljivu i dokazanu štetu.

Nijedna od Ugovornih strana neće biti odgovorna za posljedičnu štetu, štetu zbog gubitka podataka ili neimovinsku štetu, u trenutku sklapanja ugovora nepredvidivu štetu ili izmaklu korist. Odgovornost MONRI-a zbog premetanja (skrembliranja), uništenja ili gubitka podataka ili dokumenata je također isključena.

MONRI nije odgovoran za izravne ili neizravne gubitke Ugovornog partnera koji proizlaze iz usluga koje su predmet ovog Ugovora/ili ovih Uvjeta i to za:

 • gubitke Ugovornog partnera nastale uslijed zloupotreba u korištenju EFTPOS uređaja kako od strane osoblja Ugovornog partnera tako i od strane trećih osoba;
 • zaštitu i čuvanje podataka na EFTPOS uređajima izvan odredbi i pravila definiranih PCI DSS i GDPR regulativama;
 • neispravno funkcioniranje EFTPOS uređaja u slučaju nepostojanja uvjeta za njihovo normalno funkcioniranje definiranih deklaracijom proizvođača EFTPOS uređaja i/ili uputama MONRI-a (temperatura okruženja, napajanje, dozvoljeni nivo prašine u okruženju itd.)
 • prijevarne transakcije bilo koje vrste
 • korištenje ukradenih ili izgubljenih Platnih sredstava
 • plaćanja iznosa koji nadilaze dostupne iznose na računima ili odgovarajuće limite.

MONRI nema obvezu :

 • provoditi praćenje prijevara niti sprječavanje prijevara;
 • provoditi zaštitu i pohranu podataka na uređajima izvan odredbi i pravila definiranih PCI DSS i GDPR regulativama;
 • pratiti zloupotrebe nastale korištenjem Platnih sredstava.

Ugovorna strana koja se poziva na povredu Ugovora dužna je poduzeti sve potrebne mjere za ublažavanje štete nastale takvom povredom, u protivnom, druga Ugovorna strana može zahtijevati smanjenje iznosa naknade štete.

MONRI nije odgovoran za štete nastale korištenjem robe i/ili usluga.

Naknada štete nastale zbog neispunjavanja obveza iz Ugovora i/ili ovih Uvjeta ograničena je na ukupni iznos koji po svim osnovama ne smije biti veći od 20% godišnje vrijednosti Ugovora u godini u kojoj je šteta nastala. Ovo ograničenje je kumulativno, tj. zbroj višestrukih zahtjeva ne smije premašiti ovdje navedeno ograničenje za jednu godinu. Godišnja vrijednost ovog Ugovora podrazumijeva ukupnu vrijednost neto naknada koje je Ugovorni partner platio MONRI-ju u godini u kojoj je šteta nastala. U slučaju da je šteta nastala prije isteka prvih 12 mjeseci Ugovornog razdoblja, vrijednost u kontekstu ove odredbe izračunat će se tako da se odredi prosječni mjesečni obračunati iznos tijekom Ugovornog razdoblja, a zatim se ta vrijednost pomnoži s koeficijentom 12.

U slučaju štete nanesene namjerno ili krajnjom nepažnjom ili štete koju je pretrpio MONRI zbog kršenja MONRI-ovih prava intelektualnog vlasništva od strane Ugovornog partnera, šteta se nadoknađuje u cijelosti.

 

TRAJANJE, OTKAZ I RASKID UGOVORA

Trajanje Ugovora će se utvrditi Ugovorom.

Ugovor se u bilo koje doba može sporazumno raskinuti u obliku pisanog sporazuma o raskidu Ugovora.

Ugovorni partner ima pravo u bilo koje doba pisanim putem otkazati Ugovor bez navođenja razloga i uz otkazni rok od 6 mjeseci, ali ne prije isteka roka od 3 (tri) godine od dana stupanja na snagu Ugovora.

Ako Ugovorni partner otkaže ovaj Ugovor, MONRI je ovlašten izdati račun radi naplate naknade u iznosu od 6 prosječnih mjesečnih računa, a Ugovorni partner se navedeni račun obvezuje platiti u roku od 14 dana od dana izdavanja računa.

MONRI ima pravo u bilo koje doba pisanim putem otkazati ovaj Ugovor bez navođenja razloga i uz otkazni rok od 6 mjeseci.

U slučaju težih povreda ugovornih obaveza, Ugovorna strana dužna je drugoj Ugovornoj strani koje je povrijedila svoje obveze uputiti pisano upozorenje s obrazloženjem, u kojem se navode dokazi o učinjenoj povredi i težini te povrede, te odrediti razuman rok za ispunjenje obveze koji ne može biti kraći od 30 dana, počevši od dana primitka takvog upozorenja. U slučaju da Ugovorna strana koje je povrijedila svoje obveze ne ispuni preuzete obveze u predviđenom roku, druga Ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pisanom izjavom volje uz otkazni rok od 30 dana koji počinje teći od dana primitka takve izjave volje.

Ugovor se ne može raskinuti zbog propusta jedne Ugovorne strane da ispuni neznatan dio obveze iz ovog Ugovora.

“Neispunjenje neznatnog dijela obveze iz ovog Ugovora”, u smislu prethodnog stavka, značit će neispunjenje preostalog, manjeg dijela obveze Ugovorne strane prema Ugovoru, pod uvjetom da druga Ugovorna strana, i bez ispunjenja navedenog dijela obveze, može ostvariti korist iz Ugovora na koju inače ima pravo u takvoj situaciji i pod uvjetom da je svrha Ugovora, odnosno izvršenje predmeta Ugovora nije spriječeno zbog neispunjenja tog dijela obveze.

Svaka Ugovorna strana može jednostrano raskinuti Ugovor bez otkaznog roka, pisanom izjavom volje ako:

 1. nad drugom Ugovornom stranom bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, predstečajne nagodbe ili administrativnog odnosno prinudnog upravljanja, ili
 2. Ugovorna strana pravomoćnom presudom dobije zabranu obavljanja djelatnosti, ili
 3. druga Ugovorna strana trajno prestane sa poslovanjem.

MONRI ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze prethodnog upozorenja i ostavljanja roka za ispunjenje, u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 1. ako Ugovorni partner ne podmiri bilo koju novčanu obvezu prema MONRI-u temeljem Ugovora u roku od najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana dospijeća računa,
 2. ako Ugovorni partner zakasni s plaćanjem najmanje dvije mjesečne rate,
 3. u slučaju postojanja sumnje ili dokaza da su Ugovorni partner ili njegov radnik upleteni u radnje zlouporabe ili da Ugovorni partner prodaje robu ili usluge nedozvoljenog ili neprimjerenog sadržaja,
 4. ako Ugovorni partner povrijedi bilo koje od prava intelektualnog vlasništva MONRI-a.

U bilo kojem slučaju prestanka Ugovora, svi dugovani iznosi za već potpuno ili djelomično izvršene usluge i/ili isporučenu robu odmah dospijevaju, a MONRI će u skladu s tim imati pravo ispostaviti račun Ugovornom partneru. Raskid Ugovora će imati učinak za ubuduće i neće utjecati na prava i obveze u odnosu na već isporučene usluge.

Prestanak Ugovora neće utjecati na prava i obveze Ugovornih strana u vezi s povjerljivošću informacija i zaštitom prava intelektualnog vlasništva.

Po prestanku Ugovora iz bilo kojeg razloga od strane bilo koje Ugovorne strane ili po isteku Ugovora zbog proteka vremena navedenog u Ugovoru:

 1. sva prava Ugovornog partnera na korištenje usluga će odmah prestati;
 2. Ugovorni partner će se vratiti MONRI -u ili obrisati svu dokumentaciju ili informacije koje mu je dostavio MONRI;
 3. Ugovorni partner će vratit MONRI-u svu opremu koja mu je dana na korištenje za pružanje ugovorene usluge.

 

Radi otklanjanja svake dvojbe, MONRI nije dužan dostaviti i/ili vratiti bilo kakve podatke/informacije Ugovornom partneru ako Ugovorni partner nije platio sve naknade sukladno Ugovoru i ovim Uvjetima.

VIŠA SILA

Nijedna Ugovorna strana neće biti odgovorna za neispunjenje ili zakašnjelo ili neuredno ispunjenje svojih obveza preuzetih Ugovorom u slučaju nastupa više sile.

Viša sila će se smatrati kao neizbježan događaj koji se nije mogao predvidjeti pri sklapanju Ugovora, ili bilo koji drugi uzroci ili događaji ove prirode, izvan razumne kontrole Ugovornih strana, uključujući, ali ne isključivo:

 • odredbe vladinih tijela, rat, državni udar, sabotaže, embargo, prirodne (požari, poplave, potresi, itd.) i društvene događaje (pobune radnika), nedostupnost ili prekid telekomunikacijskih usluga, tehničke smetnje ili problem u opskrbi električne energije, neispravnost opreme trećih osoba koje utječu na poslovanje neke od Ugovornih strana, osim opreme koju MONRI dobavlja za potrebe Ugovornog partnera, te svi drugi događaji koji ne ovise o volji Ugovornih strana, a čiji nastanak može dovesti do neispunjavanja obveza Ugovornih strana preuzetih ovim Ugovorom.

Ugovorna strana čije je ispunjenje Ugovora onemogućeno događajem više sile će obavijestiti o tom događaju drugu Ugovornu stranu u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 15 (petnaest) radnih dana, u mjeri u kojoj je to moguće. Obavijest će biti popraćena svim potrebnim informacijama.

Za vrijeme trajanja više sile, sva prava i obveze utvrđene Ugovorom bit će obustavljene.

Ako ispunjenje obveza iz Ugovora bude odgođeno više od 3 mjeseca zbog više sile, Ugovorne strane će dogovoriti nove uvjete za ispunjenje Ugovora ili raskid Ugovora.

POVJERLJIVOST PODATAKA

Podaci i informacije u vezi s ugovornim odnosom i predmetom Ugovora, koji su poznati Ugovornim stranama u trenutku sklapanja Ugovora ili će im biti poznati u budućnosti, strogo su povjerljivi. Nijedna Ugovorna strana neće objaviti Povjerljive informacije trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim ako je objavljivanje takvih informacija izričito propisano zakonom, Ugovorom ili ovim Uvjetima. Ova obveza čuvanja povjerljivosti ostat će važeća tijekom cijelog ugovornog razdoblja i nakon njegovog prestanka u razdoblju od 3 (tri) godine.

Povjerljivim informacijama” se smatraju sve informacije koje jedna Ugovorna strana daje drugoj u pisanom, usmenom ili bilo kojem drugom obliku, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije u vezi s proizvodima, operacijama, postupcima, planovima ili namjerama, sustavima i procesima, know-how, pravima dizajna, postupkom procjene, tržišnim prilikama, kao i poslovnim, financijskim rezultatima, pravnom statusu, sudskim sporovima, kontrolama koje provode nadležna tijela i dr.

Svaka Ugovorna strana može objaviti Povjerljive informacije ako:

 1. se objava tih informacija zahtijeva prema prisilnim propisima ili na osnovu sudskog naloga ili odluke tijela javne uprave, isključivo do mjere tog zahtjeva i uz uvjet da je primatelj tih informacija upoznat s povjerljivom prirodom informacija i da je druga Ugovorna strana primila obavijest o objavi;
 2. informacije su Ugovornim stranama bili poznate prije sklapanja Ugovora i/ili su poznate široj javnosti;
 3. Ugovorna strana dobije ili je dobila te informacije od treće osobe koja je ovlaštena za njihovo objavljivanje;
 4. objava je potrebna da bi ta Ugovorna strana mogla koristiti usluge revizora/pravnog savjetnika;
 5. druga Ugovorna strana je pisanim putem ovlastila Ugovornu stranu da to učini.

MONRI je ovlašten bez suglasnosti Ugovornog partnera otkriti Povjerljive informacije drugim subjektima unutar Asseco/Payten grupe.

Sve dostavljene Povjerljive informacije ostaju u vlasništvu Ugovorne strane koja ih objavljuje. Na zahtjev Ugovorne strane koja objavljuje informacije, a u slučaju prestanka Ugovora, informacije će se odmah vratiti ili uništiti, uključujući sve primjerke, fotografije, računalne diskove ili druge oblike pohrane podataka, kao i duplikate koje posjeduje Ugovorna strana primateljica.

Svaka Ugovorna strana ima pravo davati izjave za javnost, priopćenja za medije ili druge javne objave u vezi sa samim postojanjem Ugovora i njegovim općim predmetom.

Svaka Ugovorna strana ima pravo koristiti žig (naziv i logotip) druge Ugovorne strane na svojoj mrežnoj stranici kao i na svojim marketinškim i prodajnim materijalima uz odgovarajuće pozivanje na poslovne odnose između Ugovornih strana.

MONRI ima pravo pripremati i koristiti poslovne studije slučaja projekta. Korištenje studije slučaja uključuje objavljivanje studije slučaja u bilo kojem obliku, uz prethodnu pisanu suglasnost druge Ugovorne strane u pogledu njezinog sadržaja, koja suglasnost se ne može bezrazložno uskratiti.

Svaka Ugovorna strana ima pravo zahtijevati, prema vlastitoj odluci, ispravak ili brisanje pogrešaka ili netočnosti u korištenju žiga ili poslovne studije slučaja druge Ugovorne strane kako je ovdje definirano.

USTUP PRAVA

Ugovorna strana ne smije bilo koja prava, koristi ili obveze proizašle iz ovog Ugovora u cijelosti ili djelomično ustupati niti prenositi bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim u slučajevima u kojima se takav prijenos izvršava prema drugom subjektu unutar Asseco/Payten grupe.

MONRI ima pravo angažirati podizvođače za izvršenje Ugovora.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ako bude potrebno, Ugovorne strane će sklopiti zaseban ugovor o obradi osobnih podataka u skladu sa zahtjevima mjerodavnih propisa i ispunit će sve ostale regulatorne zahtjeve u vezi s obradom osobnih podataka.

MONRI ni na koji način nije odgovoran za održavanje opreme ili sustava koji su vlasništvo Ugovornog partnera ili zaštitu podataka koji se na njih na odnose.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

MONRI zadržava pravo obrade podataka nastalih korištenjem usluge od strane Ugovornog partnera za potrebe statističke analize u vezi s istraživanjem tržišta i dijeljenja i/ili dostavljanja takvih informacija trećim stranama u anonimiziranom obliku. Osobni podaci se ne obrađuju kao dio takve analize. Ujedno, osigurava se da neće biti otkrivanja bilo kakvih informacija povezanih s bilo kojim pojedinim korisnikom Sustava te da nijedan pojedinačni korisnik neće biti izravno ili neizravno identificiran u izvješćima i analizama vezanim za istraživanje tržišta.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Na ovaj Ugovor i sve sporove ili zahtjeve koji proizlaze iz njega ili u vezi s njim, njegovim predmetom ili sastavljanjem (uključujući izvanugovorne sporove ili zahtjeve) primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, isključujući pravila međunarodnog privatnog prava. Ne primjenjuje se Konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Beč, 1980.).

MONRI i Ugovorni partner se obvezuju na zajedničko i mirno rješavanje sporova; u slučaju da mirno rješenje nije moguće, spor će razriješiti nadležni sud u Zagrebu.

U slučaju da bilo koja odredba ili djelomična odredba ovih Uvjeta ili Ugovora bude ili postane nevaljana, nezakonita ili neprovediva, smatrat će se izmijenjenom u minimalnoj mjeri potrebnoj kako bi postala valjana, zakonita i provediva. Ako takva izmjena nije moguća, relevantna odredba ili djelomična odredba smatrat će se brisanom. Nijedna izmjena ili brisanje odredbe ili djelomične odredbe sukladno ovom stavku neće utjecati na valjanost i provedivost preostalog dijela ovih Uvjeta ili Ugovora.

NEZAVISNOST UGOVORNIH STRANA

Odnos između Ugovornih strana će u svakom trenutku predstavljati odnos dva neovisna subjekta, a Ugovor se neće tumačiti kao stvaranje bilo kakvog partnerstva, odnosa zastupstva ili drugog oblika pravnog povezivanja kojim bi se jednoj Ugovornoj strani nametnula odgovornost za činjenja ili nečinjenja druge Ugovorne strane. Nijedna Ugovorna strana, njezini zastupnici niti radnici se neće smatrati zastupnicima ili predstavnicima bilo koje druge Ugovorne strane i nijedna Ugovorna strana neće imati ovlast, bilo izričitu ili prešutnu, za preuzimanje ili stvaranje bilo kakve obveze ili odgovornosti u ime i za račun druge Ugovorne strane ili obvezivanje druge Ugovorne strane na bilo koji način.

Svaka od Ugovornih strana bit će odgovorna za upravljanje, vođenje i kontrolu svojih radnika i drugih zastupnika, a ti radnici i ostali zastupnici neće se smatrati radnicima druge Ugovorne strane.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ugovorne strane su dužna jednu drugu obavijestiti bez odgode pisanim putem i to preporučenom poštom s povratnicom na adresu navedenu u ovom Ugovoru u slijedećim slučajevima:

 • ako nadležno regulatorno tijelo donese odluku kojom Ugovorna strana u potpunosti ili djelomično izgubi mogućnost ispunjavanja svojih obveza iz ovog Ugovora u cijelosti, osobito u slučaju ako MONRI izgubi PCI DSS certifikat te ako mu od strane Globalnih platnih sustava bude oduzet Type I TPP i/ili TPSV status ili ako po bilo kojoj osnovi dođe do prestanka ugovornog odnosa između MONRI-a i bilo kojeg Prihvatitelja, relevantnog za izvršenje ovog Ugovora;
 • ako neki od Prihvatitelja izgubi licencu Globalnih platnih sustava za Prihvat Platnih sredstava;
 • u slučaju da Ugovorni partner raskine ugovor s bilo kojem Prihvatiteljem Platnih sredstava.

 

Izmjene i dopune ovoga Ugovora moguće su samo u pisanom obliku, uz potpis obje Ugovorne strane. Ne postoje usmeni sporedni sporazumi uz ovaj Ugovor.

Iznimno od prethodnog stavka, Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je određene priloge ovog Ugovora moguće mijenjati bez sklapanja posebnog aneksa ovom Ugovoru i bez potpisa obje Ugovorne strane, u sljedećim slučajevima:

 1. A) Prilog 1 Ugovora moguće je izmijeniti isključivo u dijelu koji se odnosi na broj uređaja, i to dostavom obavijesti o novom broju uređaja MONRI-u od strane Ugovornog partnera putem e-maila, korištenjem e-mail adresa za komunikaciju navedenih u Ugovoru. U slučaju smanjenja broja uređaja, primjenjuje se stavak 3. odjeljka “AKTIVACIJA I DEAKTIVACIJA USLUGE” ovih Uvjeta. Prilog 1 ovog Ugovora smatra se izmijenjenim u skladu s odredbama ovog stavka u odnosu na broj uređaja nakon što MONRI Ugovornom partneru dostavi potvrdu promjene putem e-maila, te se novo stanje broja uređaja primjenjuje sukladno ovdje navedenim odredbama.

Radi otklanjanja svake dvojbe, Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je za sve ostale izmjene Priloga 1. potrebno sklopiti zaseban aneks Ugovora, potpisan od obje Ugovorne strane.

 1. B) Prilog 2 Ugovora moguće je izmijeniti dostavom obavijesti o izmjeni od strane Ugovornog partnera putem e-maila, korištenjem e-mail adresa za komunikaciju navedenih u Ugovoru. Prilog 2 se smatra izmijenjenim u skladu s odredbama ovog stavka nakon što MONRI Ugovornom partneru dostavi potvrdu izmjene putem e-maila, te se izmijenjeni Prilog 2 primjenjuje sukladno odredbama odjeljka “AKTIVACIJA I DEAKTIVACIJA USLUGE” ovih Uvjeta.
 2. C) Prilog 3 Ugovora u odnosu na Prihvatitelje, a sukladno odredbi stavka 8. odjeljka “USLUGE SWITCHING-a” ovih Uvjeta, moguće je izmijeniti na zahtjev Ugovornog partnera dostavom obavijesti o izmjeni od strane Ugovornog partnera putem e-mail adresa za komunikaciju navedenih u Ugovoru, prema uvjetima stavka 8. odjeljka “USLUGE SWITCHING-a” ovih Uvjeta.

Radi otklanjanja svake dvojbe, izmjene odjeljka “ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA EFTPOS UREĐAJE” ovih Uvjeta, i svih dijelova ovih Uvjeta za koje nije izričito predviđeno drugačije, moguće su isključivo sklapanjem aneksa ovom Ugovoru, potpisanom od obje Ugovorne strane.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

MONRI zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta. Sve izmjene Uvjeta bit će napravljene u pisanom obliku. MONRI će obavijestiti Ugovornog partnera ili e-poštom ili putem internet stranice MONRI-a ili na bilo koji drugi prikladan način o svojoj namjeri izmjene ovih Uvjeta najmanje 14 dana prije njihovog stupanja na snagu. Ugovorni partner ima pravo otkazati Ugovor uz otkazni rok od 14 dana, slanjem pisane obavijesti, u slučaju da ne prihvaća izmjene. Propust da otkaže Ugovor u roku od 14 dana od obavijesti o izmjenama smatra se prihvaćanjem izmijenjenih Uvjeta od strane Ugovornog partnera.

Upozorenje, pisana izjava volje, kao i obavijesti o raskidu i/ili otkazu opisane u ovim Uvjetima ili Ugovoru moraju se dostaviti preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ugovorne strane navedenu u Ugovoru, ili na drugu poznatu adresu koju je u pisanom obliku dala Ugovorna strana koja prima upozorenje, izjavu ili obavijest Ugovornoj strani koja ih šalje. Ako se primjenjuje dodatni rok za ispunjenje ili otkazni rok, navedeni rokovi počinju teći od dana primitka pisane izjave namjere, odnosno obavijesti na prethodno navedeni način. Ako se preporučena pošta, poslana prema odredbama ovog stavka, vrati s adrese primatelja navedene u Ugovoru kao neisporučena iz bilo kojeg razloga, datumom prijema smatra se datum kada je pošiljka predana u poštanski ured, prema odredbama ovog stavka.