Opći uvjeti ugovora za procesiranje online plaćanja do 15. srpnja 2024. 

OPĆI UVJETI UGOVORA Monri Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269F, 10000 Zagreb, OIB: 82551932122 (u daljnjem tekstu: MONRI) za pružanje elektroničkih usluga obrade transakcija nastalih putem elektronskog prodajnog mjesta – vrijede do 14. srpnja 2024., nakon čega 15. srpnja 2024. na snagu stupaju Opći uvjeti ugovora

 

UVODNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti ugovora (u daljnjem tekstu: “Uvjeti”) predstavljaju ugovorne odredbe koje će se primjenjivati na robu i usluge temeljene na ugovorima sklopljenim između MONRI-a i druge ugovorne strane (u daljnjem tekstu: Ugovorni partner, a zajedno s MONRI-em u daljnjem tekstu: Ugovorne strane), ponudama, narudžbama, zahtjevima putem sredstva za komuniciranje na daljinu ili drugim pravnim osnovama (u daljnjem tekstu: “Ugovor”) u kojima je definirana primjena ovih Uvjeta.

U slučaju bilo kakvog odstupanja između odredbi Uvjeta i Ugovora, odredbe Ugovora imaju prednost.

 1. TERMINOLOGIJA

Pojedini osnovni pojmovi imaju sljedeća značenja:

Autorizacijski limit – maksimalno dozvoljen iznos Transakcije ili broj Transakcija za pojedino Elektronsko prodajno mjesto

Elektronsko prodajno mjesto – Elektronsko prodajno mjesto Ugovornog partnera umreženo na Internet na kojem Ugovorni partner nudi prodaju roba i usluga putem Interneta s mogućnošću plaćanja karticama

E-commerce transakcija – transakcija koja je provedena po pravilima Globalnih i lokalnih platnih sustava pri čemu je transakciju započeo Korisnik i/ili, odnosno Ugovorni partner uz suglasnost Korisnika, te je transakcija označena s jednom od vrijednosti Electronic Commerce Indicator-a (ECI): 1, 2, 5 i/ili 6

Electronic Commerce Indicator (ECI) – brojčana oznaka koja predstavlja sigurnosnu provjeru autentičnosti Korisnika

Financijska institucija – Financijska institucija s kojom MONRI ima ugovor o procesiranju platnih kartica

Globalni i lokalni platni sustavi: VISA, Mastercard, American Express, Diners, JCB, Discover, KEKS, Air Cash, Paypal te svi drugi elektronički bezgotovinski oblici plaćanja koje Ugovorni partner prihvaća na svojim Elektronskim prodajnim mjestima

MONRI – Monri Payments d.o.o. registrirani je pružatelj e-commerce usluge od strane Financijske institucije pri Visa/Mastercard-u (Internet Payment Service Provider)

Izdavatelj – svaka banka i/ili druga financijska/kreditna institucija koja izdaje Platno sredstvo kao sredstvo plaćanja

Platno sredstvo – sve vrste kartica i drugih elektronskih platnih metoda izdanih od strane Izdavatelja kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja

Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba čije je ime i prezime otisnuto ili na drugi način naznačeno na Platnom sredstvu, a koja koristi Platno sredstvo koja sredstvo plaćanja roba i/ili usluga na Elektronskim prodajnim mjestima Ugovornog partnera u skladu s uvjetima Izdavatelja Platnog sredstva

Ugovorni partner – poslovni subjekt koji prodaje robu i/ili usluge Korisnicima i koja s Financijskim instituacijama ima ugovorni odnos za o procesiranje Platnih sredstava

Sustav – skup hardverskih i softverskih programskih rješenja za prihvat i obradu Platnih sredstava koji je zaštićenom elektroničkom komunikacijom spojen na Financijske institucije i/ili Globalne i lokalne platne sustave

Transakcija – svaka poruka koju je Ugovorni partner poslao u WebPay ili WSPay sustav i na koju je dobio odgovor

Osobito teška povreda Ugovora – procesiranje transakcija povezano s ilegalnom prodajom roba i/ili usluga koje su povezane s kockom, svim oblicima igara na sreću kako su one navedene u Zakonu o igrama na sreću, a za koje Ugovorni partner nema posebno odobrenje izdano od nadležne institucije, pornografskim sadržajem uvredljivog i diskriminirajućeg sadržaja, dječja pornografija, prodaja farmaceutskih i para-farmaceutskih proizvoda za koje ne postoji odobrenje o puštanju u promet od strane nadležnih institucija

Payment Gateway – virtualni POS uređaj

Pozitivno autorizirana transakcija – svaka transakcija za koju je došlo odobrenje od Izdavatelja Platnog sredstva

Privremeno rješenje – procedura ili privremeno rješenje kojim se zaobilazi problem i omogućuje Ugovornom partneru da nastavi s radom do konačnog rješenja; t.j. zaobilazno rješenje. Cilj privremenog rješenja je ponovna uspostava osnovnih funkcionalnosti usluge, tako da primjetni učinak na Korisnika bude sveden na najmanju moguću mjeru. Ako MONRI isporuči privremeno rješenje, odnosna prijava problema se zatvara i priprema se nova, s nižom razinom ozbiljnosti

SecureVault – usluga omogućava inicijalnu autentifikaciju korisnika Platnog sredstva korištenjem 3D Secure protokola i sigurno spremanje podataka o Platnom sredstvu, uz suglasnost Korisnika, unutar sustava MONRI-a pri čemu se definira token broj za svaku spremljeno Platno sredstvo i Korisnika. Token broj se dostavlja Ugovornom partneru koji isti koristi za kasnija terećenja korisničkog računa i Platnog sredstva

Vrijeme odziva – razdoblje od trenutka zaprimanja prijave problema do trenutka početka otklanjanja problema

Vrijeme rješavanja – vrijeme koje protekne dok se ne osigura konačno i trajno rješenje problema koje omogućuje punu funkcionalnost usluge prema ovim Uvjetima. Ne uključuje vrijeme upućivanja zahtjeva natrag Ugovornom partneru radi povratnih informacija i čekanja na njegov odgovor

3D Secure – sigurnosni protokol koji omogućava provjeru identiteta kupca prilikom internetske kupovine na Elektronskom prodajnom mjestu Ugovornog partnera, Verified by Visa i Mastercard SecureCode

3D Secure Transakcija – transakcija provedena po sigurnosnom protokolu 3D Secure

 

 1. PREDMET UGOVORA

Ugovorom  o pružanju elektroničkih usluga obrade transakcija nastalih putem Elektronskog prodajnog mjesta reguliraju se prava i obveze Ugovornog partnera koji svoju robu ili usluge naplaćuje Platnim sredstvima sigurnim putem na Elektronskom prodajnom mjestu.

Usluge obuhvaćaju implementaciju, korištenje i pružanje korisničke podrške tijekom trajanja Ugovora za sustave WebPay i WSPay.

Sastavim dijelom Ugovora smatraju se i sva dodatna upustva, obavijesti i odobrenja koja MONRI s vremena na vrijeme može izdati.

 1. OBVEZE UGOVORNOG PARTNERA

Ugovorni partner se obvezuje sukladno pravilima Globalnih i lokalnih platnih sustava i pozitivnih propisa Republike Hrvatske poduzimati sljedeće radnje i postupke:

 

(i) uspostaviti i održavati Elektronsko prodajno mjesto na kojem će nuditi prodaju roba i usluga plaćanjem Platnim sredstvima putem Interneta koje ne krše pravila Globalnih i lokalnih platnih sustava i pozitivnih propisa Rrepublike Hrvatske,

 

(ii) koristi isključivo SSL kriptiranu vezu za prijenos kartičnih podataka od Elektronskog prodajnog mjesta do Payment Gatewaya. SSL kriptirana veza mora biti osigurana minimalno 128 bitnom enkripcijom ili bolje,

 

(iii) vršiti prodaju na način kako je to propisano pozitivnim propisima Republike Hrvatske, poštujući u svemu prava Korisnika, te prava MONRI-a i Financijske institucije iz Ugovora,

 

(iv) pridržavati se pravila Globalnih i lokalnih platnih sustava, drugih primjenjivih propisa, kao i svih uputa MONRI-a u svezi s uspostavom i održavanjem Elektronskog prodajnog mjesta,

 

(v) s podacima o Transakcijama i Korisnicima upravljati u skladu s propisima Globalnih i lokalnih platnih sustava i drugim primjenjivim propisima, te uspostaviti i održavati zaštitu pohranjenih podataka prema pravilima Globalnih i lokalnih platnih sustava i drugim primjenjivim propisima,

 

(vi) uredno voditi, te u zakonom propisanom vremenu i na odgovarajući način čuvati knjigovodstvene i računovodstvene isprave u svezi s prodanom robom i /ili uslugama, kao i dokumentaciju o dostavi takve robe i/ili usluga kupcu, te se obvezuje da će bez odgode sve takve isprave dostaviti MONRI-u na njihov pisani zahtjev,

 

(vii) Ugovorni partner razumije i prihvaća da su Globalni i lokalni platni  sustavi isključivi vlasnici i ovlaštenici prava korištenja znakova kartičnih brandova koji su predmet ovog Ugovora, kao i da su ovlašteni u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga i bez prethodnog upozorenja Ugovornom partneru zabraniti ili ograničiti korištenje i isticanje tih znakova. Ugovorni partner se odriče prava na osporavanje tog prava vlasništva Globalnih i lokalnih platnih sustava iz bilo kojeg razloga,

 

(viii) Ugovorni partner za obavljanje usluga Payment gatewaya iz Ugovora MONRI-u plaća naknade koje će se suglasno ugovoriti Ugovorom,

 

(ix) u najkraćem mogućem roku dostavljati MONRI-u za svaku statusnu, organizacijsku ili drugu promjenu relevantnu obavijest za izvršenje Ugovora (promjena adrese, odgovorne osobe, prodajnog mjesta, poslovne banke, broj telefona, broj žiro ili deviznog računa, itd.). Do dana primitka obavijesti MONRI izvršava svoje obveze iz  Ugovora na način utvrđen Ugovorom,

 

(x) u odnosu na robu koju Ugovorni partner prodaje, odnosno usluge koje pruža, isključuje se svaka vrsta odgovornosti MONRI-a, prema Ugovornom partneru ili bilo kojoj trećoj osobi, po bilo kojoj osnovi. MONRI ne odgovara za materijalne ili pravne nedostatke stvari (robe, usluga) koje Ugovorni partner prodaje, niti odgovara za zakašnjenja u isporukama, oštećenja, gubitke stvari ili kakvu štetu.  Ugovorni partner odriče se prava potraživanja od MONRI-a bilo kojeg iznosa po bilo kojoj osnovi koja je u vezi s poslovanjem Ugovornog partnera u odnosu na banku ili treće osobe, kupce, prijevoznike i sl. Svaki spor koji eventualno nastane između Ugovornog partnera i banke ili Korisnika, prijevoznika ili bilo koje treće osobe, Ugovorni partner rješava isključivo s osobom s kojom je u spornom odnosu, a ne s MONRI-em.

 

Ugovorni partner ne smije prodati, prenositi, objavljivati ili na bilo koji način raspolagati, odnosno činiti trećim osobama dostupnima bilo kakve materijale koji sadrže podatke Platnih sredstava Korisnika, osobne podatke ili podatke o Transakcijama.

 1. OBVEZE MONRI-a

Pored ostalih obveza navedenih u Ugovoru, MONRI se obvezuje, sukladno pravilima Globalnih i lokalnih platnih sustava, poduzimati sljedeće radnje i provoditi slijedeće postupke:

 

(i) uspostaviti i održavati siguran sustav za obradu i provedbu Transakcija Platnim sredstvima između Ugovornog partnera i Financijske institucije na način kojim će se osigurati zaštita podataka o samim Transakcijama i Korisnicima, sve kako to propisuju i preporučuju pravila o sigurnosnim standardima Globalnih i lokalnih platnih sustava; obrada drugih elektroničkih transakcija,

 

(ii) osigurati Ugovornom partneru ulazak Elektronskog prodajnog mjesta u 3D Secure program Verified by Visa i Mastercard SecureCode, te obrada 3D Secure transakcija,

 

(iii) s podacima o Transakcijama i Korisnicima upravljati u skladu s propisima Globalnih i lokalnih platnih sustava i drugim primjenjivim propisima te uspostaviti i održavati zaštitu pohranjenih podataka prema pravilima Globalnih i lokalnih platnih sustava,

 

(iv) redovito pratiti promjene propisa koji se odnose na predmet Ugovora, a propisani su od strane Globalnih i lokalnih platnih sustava te osigurati njihovu odgovarajuću implementaciju i primjenu te o istima obavijestiti Ugovornog partnera,

 

(v) upoznati Ugovornog partnera s njegovim pravima i obvezama, kao i sa procedurom obavljanja prodaje robe i usluga putem Elektronskog prodajnog mjesta, sve obzirom na pravila postupanja koja propisuju Globalni i lokalni platni sustavi,

 

(vi) osigurati broj telefona ili e-mail (navedeno u Ugovoru) za Ugovornog partnera, putem kojega će isti moći dobiti valjanu informaciju i pojašnjenje o tehničkom dijelu postupka provedbe Transakcije, kao i prijavu problema, a čije je rješavanje u domeni usluge MONRI-a iz ovih Uvjeta,

 

(vii) omogućiti Ugovornom partneru na njegov zahtjev uvid u podatke o Transakcijama obavljenim putem Elektronskog prodajnog mjesta Ugovornog partnera, sve u skladu s propisima Globalnih i lokalnih platnih sustava i zakonskim i drugim primjenjivim propisima,

 

(viii) MONRI se obvezuje Ugovornom partneru dati sve materijale i upute potrebne za rad na Elektronskim prodajnim mjestima,

 

(ix) dostupnost usluge je unutar 99,5% vremena. U slučaju problema Ugovornom partneru je dostupna podrška i prijava problema na broj telefona ili e-mail navedene u Ugovoru, i to od 08:00 do 20:00 sati od ponedjeljka do subote, te nedjeljom i danima koji su u Republici Hrvatskoj proglašenu neradnima od 8:00 do 14:00 sati. Usluga se smatra nedostupnom u slučaju nastupanja Razine problema 0 prema tablici kako slijedi.

 

Razine problema:

 

Razina problema Opis problema i utjecaj: Vrijeme odziva Vrijeme rješavanja
0 Katastrofalan utjecaj na poslovne operacije Pružanje usluge je u potpunosti zaustavljeno ili je značajno onemogućeno tako da većina Korisnika (>75%) ne može pristupiti usluzi. Ne postoji Privremeno rješenje. Problem se manifestira na sljedeće načine:

·     Nijedan Korisnik ne može pristupiti usluzi

·     Problemi na bazi podataka

·     Kritične, dokumentirane funkcionalnosti usluge nisu dostupne

Usluga uzrokuje neprihvatljiva ili neodređena kašnjenja za resurse ili odgovor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sata

1 Kritičan utjecaj na poslovne operacije Većina Korisnika (> 50%) usluge trpi značajne prekide u poslovnim procesima ali je usluga dostupna i radi. Primarne funkcionalnosti usluge su nedostupne ali postoji prihvatljivo Privremeno rješenje i operacije se mogu nastaviti u ograničenom modu.  

 

 

 

 

4 sata

 

 

 

 

 

24 sata

2 Umjeren utjecaj na poslovne operacije Korisnici trpe umjerene ili povremene prekide ali usluga se kontinuirano pruža. problem  se ne odnosi na kritične i primarne funkcionalnosti usluge.  

 

 

12 sati

 

 

15 radnih dana

3 Minimalan utjecaj na poslovne operacije Poslovne operacije dobro funkcioniraju sa minimalnim ili sporadičnim smetnjama na ne-kritičnim funkcionalnostima sustava sa minimalnim utjecajem na poslovne operacije.  

 

 

3 radna dana

 

 

Sljedeća verzija Payment Gateway-a

 

 1. PLAĆANJE

MONRI će izdavati mjesečne račune Ugovornom partneru za pružene usluge putem eRačun usluge, najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu i obuhvaćati će obračunsko razdoblje prethodnog mjeseca. Obračun naknada će se izvršiti posljednjeg dana obračunskog razdoblja, sukladno Ugovoru, a Ugovorni partner je dužan platiti fakturirani iznos u roku od 20 (dvadeset) dana od datuma računa, odnosno u istom roku opravdano osporiti fakturirani iznos, djelomično ili u cijelosti. Ako Ugovorni partner ne ospori račun unutar roka, smatrat će se da je takav račun odobren. U slučaju da Ugovorne strane ne uspiju postići dogovor o spornom računu u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana izdavanja, MONRI ima pravo sa svoje strane obustaviti izvršavanje Ugovora do konačnog rješenja ovog pitanja.

Ako su cijene izražene u stranoj valuti, plaćanje se vrši u EUR protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

Cijene su iskazane bez PDV-a koji će snositi Ugovorni partner u iznosu koji će biti naveden na računu.

U slučaju da Ugovorni partner kasni s plaćanjem više od 15 dana, MONRI ima pravo obustaviti daljnje izvršavanje svojih obveza.

MONRI izjavljuje, a Ugovorni partner prihvaća da će se naknade MONRI-a za izvršenje Ugovora usklađivati na početku svakog 12-mjesečnog razdoblja Ugovora i nakon svakih narednih 12 mjeseci s kombinacijom inflacije potrošača i proizvođača koja se shvaća kao godišnji prosjek indeksa potrošačkih cijena i indeksa proizvođačkih cijena utvrđenih i objavljenih od strane Europske središnje banke u slučaju da su naknade MONRI-a utvrđene u EUR ili od strane Nacionalne središnje banke u slučaju da su naknade MONRI-a utvrđene u lokalnoj valuti.

U slučaju da godišnji prosjek indeksa potrošačkih cijena i indeksa proizvođačkih cijena prelazi 20% na godišnjoj razini, indeksacija navedena u prethodnoj rečenici će se vršiti dva puta godišnje. U slučaju da prelazi 50% na godišnjoj razini, indeksacija će se vršiti jednom svaka tri mjeseca.

 1. ISPORUKA I PRIHVAT

MONRI nije obvezan obavljati usluge koje nisu izričito navedene u Ugovoru i ovim Uvjetima.

MONRI neće biti odgovoran za ispravnu i pravovremenu isporuku robe/usluga u skladu s Ugovorom ako Ugovorni partner ne ispuni bilo koju od svojih obveza iz Ugovora.

Ako Ugovorni partner pravodobno i na odgovarajući način ne omogući/osigura preduvjete/uvjete potrebne za instalaciju i aktiviranje robe/usluga o kojima ga je obavijestio MONRI, uključujući prisustvo osoblja, MONRI ima pravo Ugovornom partneru naplatiti kao da je usluga izvršena, uključujući pretrpljenu štetu.

Rokovi za isporuku MONRI-ovih roba/usluga će se automatski produžiti za svako razdoblje u kojem isporuka roba/usluga nije bila moguća iz razloga koji ne potječu od MONRI-a. U slučaju da je odgoda duža od 10 dana, osim u slučajevima više sile, Ugovorne strane će se dogovoriti o novim vremenskim okvirima.

Isporuka i prihvat usluga potvrđuju se obostranim potpisivanjem zapisnika.

U slučaju da bilo koja od Ugovornih strana neopravdano uskrati potpisivanje gore navedenih dokumenata isporuke i prihvata, smatrat će se da su isporuka i prihvat obavljeni bez njihovog potpisivanja na stvarni datum isporuke.

 1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Ugovorni partner ne smije iskorištavati, reproducirati ili koristiti Prava intelektualnog vlasništva, osim ako je to izričito dopušteno Ugovorom.

Tijekom trajanja Ugovora, MONRI će za Ugovornog partnera osnovati neisključivo i neprenosivo pravo korištenja predmeta Prava intelektualnog vlasništva na teritoriju sjedišta Ugovornog partnera u mjeri u kojoj je to neophodno za korištenje ugovorenih usluga.

 

Kada je to s obzirom na predmet Ugovora primjenjivo, pod uvjetom plaćanja svih naknada prema Ugovoru, MONRI Ugovornom partneru daje neisključivu, neprenosivu licencu, koja se ne smije podlicencirati, za uporabu WSPay i/ili WebPay sustava na isključivo  ugovorenom Elektronskom prodajnom mjestu na kojemu je izvršena aktivacija usluge sukladno Ugovoru i to u opsegu nužnom s obzirom na usluge iz Ugovora i za vrijeme trajanja Ugovora.

Bez pisane suglasnosti MONRI-a (pod prijetnjom ništetnosti), Ugovorni partner neće izravno ili neizravno obavljati bilo kakve radnje u vezi sa softverom i Sustavom, niti će to dopustiti bilo kojoj trećoj strani, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 1. preraditi, prevoditi ili stvarati izvedena djela od predmeta prava intelektualnog vlasništva MONRI-a;
 2. ni na koji način dekompilirati, rastavljati, koristiti reverzni inženjering ili pokušati rekonstruirati, identificirati ili otkriti bilo koji izvorni kod, temeljne ideje ili algoritme predmeta prava intelektualnog vlasništva MONRI-a;
 3. prodavati, iznajmiti, dati u zakup, licencirati, podlicencirati, umnožavati, plasirati na tržište ili distribuirati predmete prava intelektualnog vlasništva MONRI-a, niti koristiti predmete prava intelektualnog vlasništva MONRI-a za vremensko ograničavanje (timesharing), smještaj (hosting), osim kako je to izričito dopušteno u Ugovoru;
 4. uklanjati bilo koje obavijesti o vlasništvu, etikete ili žigove s bilo kojeg MONRI proizvoda;
 5. pružiti uvid u predmete prava intelektualnog vlasništva MONRI-a, logiku izvršavanja transakcija i odgovarajući know-how;
 6. omogućiti trećoj osobi uvid u strukture baze podataka predmeta prava intelektualnog vlasništva MONRI-a.
 7. SOFTVER TREĆE STRANE

MONRI neće biti odgovoran za vrijeme potrebno za rješavanje problema u slučaju incidenata povezanih sa softverom treće strane. Ako je takav incident povezan sa softverom treće strane koji je implementirao MONRI, MONRI će obavijestiti proizvođača softvera treće strane i što je prije moguće implementirati rješenje koje je ponudio proizvođač softvera treće strane u softverski sustav.

 1. JAMSTVO I NAKNADA ŠTETE

MONRI ne daje ikakva jamstva niti se primjenjuju Vremena rješavanja za otklanjanje problema, pogrešaka i/ili nedostataka niti će MONRI biti odgovoran za nastalu štetu u sljedećim slučajevima (i) neovlaštenog korištenja (od neovlaštenih osoba) E-commerce transakcija, tj. ako je bilo koju komponentu od Payment gateway-a koristio, instalirao, izmijenio ili popravio netko drugi osim MONRI-a, bez pisane suglasnosti MONRI-a, (ii) nepravilnog rukovanja Payment gateway-a, pogreškama i incidentima ili nepažnjom Ugovorog partnera, radnika Ugovornog partnera ili trećih strana, (iii) kvara i/ili nedostatka na Payment gatewayu ili mrežnoj vezi koji nije pod odgovornošću MONRI-a, (iv) u slučaju da se dokaže da su štete nastale zbog lošeg korištenja Payment gateway-a od strane Ugovornog partnera, (v) u slučaju više sile.

U navedenim slučajevima, osim u slučaju više sile, Ugovorni partner će MONRI-u nadoknaditi svu štetu koja je MONRI-u nastala takvim postupanjem Ugovornog partnera.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonskim odredbama, MONRI ovime niječe sva jamstva, bilo izričita, prešutna, zakonska ili druga, te MONRI osobito niječe sva:

 1. prešutna jamstava utrživosti,
 2. prikladnosti za određenu svrhu,
 3. sva jamstva koja proizlaze iz uobičajene prakse, korištenja ili poslovnih običaja.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonskim odredbama, MONRI ne daje nikakvo jamstvo da će usluge:

 1. ispuniti zahtjeve Ugovornog partnera ili bilo koje druge osobe,
 2. postići bilo koji željeni rezultat,
 3. biti kompatibilne ili raditi s bilo kojim drugim softverom, sustavom ili drugim uslugama,
 4. biti sigurne, točne, potpune, bez štetnog koda ili pogrešaka.

U slučaju da zbog nepoštivanja ugovornih obveza, uključujući bez ograničenja neprofesionalno pružanje usluga i/ili kašnjenje u isporuci usluge, jedna od Ugovornih strana pretrpi štetu, Ugovorna strana koja je štetu prouzročila će nadoknaditi isključivo običnu, izravnu, uobičajeno predvidljivu i dokazanu štetu.

Nijedna od Ugovornih strana neće biti odgovorna za posljedičnu štetu, štetu zbog gubitka podataka ili neimovinsku štetu, u trenutku sklapanja Ugovora nepredvidivu štetu ili izmaklu korist. Odgovornost MONRI-a zbog premetanja (skrembliranja), uništenja ili gubitka podataka ili dokumenata je također isključena.

MONRI nije odgovoran za izravne ili neizravne gubitke Ugovornog partnera koji proizlaze iz usluga koje su predmet Ugovora/ili ovih Uvjeta i to za:

 • gubitke Ugovornog partnera nastale uslijed zloupotreba u korištenju Payment Gateway-a kako od strane osoblja Ugovornog partnera tako i od strane trećih osoba;
 • zaštitu i čuvanje podataka u Payment Gateway-u izvan pravila i odredbi definiranih PCI DSS i GDPR regulativama;
 • neispravno funkcioniranje Payment Gateway-a u slučaju nepostojanja uvjeta za njihovo normalno funkcioniranje
 • prijevarne transakcije bilo koje vrste
 • korištenje ukradenih ili izgubljenih Platnih sredstava
 • plaćanja iznosa koji nadilaze dostupne iznose na računima ili odgovarajuće limite.

MONRI nema obvezu :

 • provoditi praćenje prijevara niti sprječavanje prijevara;
 • provoditi zaštitu i pohranu podataka izvan pravila i odredbi definiranih PCI DSS i GDPR regulativama;
 • pratiti zloupotrebe nastale korištenjem Platnih sredstava.

Ugovorna strana koja se poziva na povredu Ugovora dužna je poduzeti sve potrebne mjere za ublažavanje štete nastale takvom povredom, u protivnom, druga Ugovorna strana može zahtijevati smanjenje iznosa naknade štete.

MONRI nije odgovoran za štete nastale korištenjem usluga.

Naknada štete nastale zbog neispunjavanja obveza iz Ugovora i/ili ovih Uvjeta ograničena je na ukupni iznos koji po svim osnovama ne smije biti veći od 70% godišnje vrijednosti Ugovora u godini u kojoj je šteta nastala. Ovo ograničenje je kumulativno, tj. zbroj višestrukih zahtjeva ne smije premašiti ovdje navedeno ograničenje za jednu godinu. Godišnja vrijednost ovog Ugovora podrazumijeva ukupnu vrijednost neto naknada koje je Ugovorni partner platio MONRI-u u godini u kojoj je šteta nastala. U slučaju da je šteta nastala prije isteka prvih 12 mjeseci primjene Ugovora, vrijednost u kontekstu ove odredbe izračunat će se tako da se odredi prosječni mjesečni obračunati iznos tijekom ugovornog razdoblja, a zatim se ta vrijednost pomnoži s koeficijentom 12.

U slučaju štete nanesene namjerno ili krajnjom nepažnjom ili štete koju je pretrpio MONRI zbog kršenja MONRI-ovih prava intelektualnog vlasništva od strane Ugovornog partnera, šteta se nadoknađuje u cijelosti.

 1. TRAJANJE, OTKAZ I RASKID UGOVORA

Trajanje Ugovora će se utvrditi Ugovorom.

Ugovor se u bilo koje doba može sporazumno raskinuti u obliku pisanog sporazuma o raskidu Ugovora.

Ugovorni partner ima pravo u bilo koje doba pisanim putem otkazati Ugovor bez navođenja razloga i uz otkazni rok od 6 mjeseci, ali ne prije isteka roka od 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu Ugovora.

Ako Ugovorni partner otkaže Ugovor, MONRI je ovlašten,  porednaplate naknade za usluge koje se pružaju u otkaznom roku iz članka 5. ovih Uvjeta, izdati račun radi naplate naknade u iznosu od 6 prosječnih mjesečnih računa, a Ugovorni partner se navedeni račun obvezuje platiti u roku od 14 dana od dana izdavanja računa.

MONRI ima pravo u bilo koje doba pisanim putem otkazati ovaj Ugovor bez navođenja razloga i uz otkazni rok od 6 mjeseci.

U slučaju težih povreda ugovornih obaveza, Ugovorna strana dužna je drugoj Ugovornoj strani koje je povrijedila svoje obveze uputiti pisano upozorenje s obrazloženjem, u kojem se navode dokazi o učinjenoj povredi i težini te povrede, te odrediti razuman rok za ispunjenje obveze koji ne može biti kraći od 30 dana, počevši od dana primitka takvog upozorenja. U slučaju da Ugovorna strana koje je povrijedila svoje obveze ne ispuni preuzete obveze u predviđenom roku, druga Ugovorna strana može raskinuti Ugovor pisanom izjavom volje uz otkazni rok od 30 dana koji počinje teći od dana primitka takve izjave volje.

Ugovor se ne može raskinuti zbog propusta jedne Ugovorne strane da ispuni neznatan dio obveze iz Ugovora.

„Neispunjenje neznatnog dijela obveze iz Ugovora“, u smislu prethodnog stavka, značit će neispunjenje preostalog, manjeg dijela obveze Ugovorne strane prema Ugovoru, pod uvjetom da druga Ugovorna strana, i bez ispunjenja navedenog dijela obveze, može ostvariti korist iz Ugovora na koju inače ima pravo u takvoj situaciji i pod uvjetom da je svrha Ugovora, odnosno izvršenje predmeta Ugovora nije spriječeno zbog neispunjenja tog dijela obveze.

Svaka Ugovorna strana može jednostrano raskinuti Ugovor bez otkaznog roka, pisanom izjavom volje ako:

 1. nad drugom Ugovornom stranom bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, predstečajne nagodbe ili administrativnog odnosno prinudnog upravljanja, ili
 2. Ugovorna strana pravomoćnom presudom dobije zabranu obavljanja djelatnosti, ili
 3. druga Ugovorna strana trajno prestane sa poslovanjem.

MONRI ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze prethodnog upozorenja i ostavljanja roka za ispunjenje, u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 1. ako Ugovorni partner ne podmiri bilo koju novčanu obvezu prema MONRI-u temeljem Ugovora u roku od najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana dospijeća računa,
 2. ako Ugovorni partner zakasni s plaćanjem najmanje dvije mjesečne rate,
 3. u slučaju postojanja sumnje ili dokaza da su Ugovorni partner ili njegov radnik upleteni u radnje zlouporabe ili da Ugovorni partner prodaje robu ili usluge nedozvoljenog ili neprimjerenog sadržaja ili da se preko Elektronskog prodajnog mjesta Ugovornog partnera vrši prodaja robe ili usluga nedozvoljenog ili neprimjerenog sadržaja
 4. ako Ugovorni partner povrijedi bilo koje od Prava intelektualnog vlasništva MONRI-a.
 5. u Zahtjevu za sklapanje poslovne suradnje pruži netočne podatke,
 6. u slučaju da Ugovorni partner u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja Ugovora ne sklopi odgovarajući ugovor s bilo kojom Financijskom institucijom ili raskine takav ugovor s Financijskom institucijom, odnosno  Financijska institucija ga otkaže Ugovornom partneru,
 7. počini Osobito tešku povredu Ugovora.

 

U bilo kojem slučaju prestanka Ugovora, svi dugovani iznosi za već potpuno ili djelomično izvršene usluge i/ili isporučenu robu odmah dospijevaju, a MONRI će u skladu s tim imati pravo ispostaviti račun Ugovornom partneru. Raskid Ugovora će imati učinak za ubuduće i neće utjecati na prava i obveze u odnosu na već isporučene usluge.

Prestanak Ugovora neće utjecati na prava i obveze Ugovornih strana u vezi s povjerljivošću informacija i zaštitom prava intelektualnog vlasništva.

Po prestanku Ugovora iz bilo kojeg razloga od strane bilo koje Ugovorne strane ili po isteku Ugovora zbog proteka vremena navedenog u Ugovoru:

 1. sva prava Ugovornog partnera na korištenje usluga će odmah prestati;
 2. Ugovorni partner će se vratiti MONRI-u ili obrisati svu dokumentaciju ili informacije koje mu je dostavio MONRI;
 3. Ugovorni partner će vratit MONRI-u svu opremu koja mu je dana na korištenje za pružanje ugovorene usluge.

 

Radi otklanjanja svake dvojbe, MONRI nije dužan dostaviti i/ili vratiti bilo kakve podatke/informacije Ugovornom partneru ako Ugovorni partner nije platio sve naknade sukladno Ugovoru i ovim Uvjetima.

 1. VIŠA SILA

Nijedna Ugovorna strana neće biti odgovorna za neispunjenje ili zakašnjelo ili neuredno ispunjenje svojih obveza preuzetih Ugovorom u slučaju nastupa više sile.

Viša sila će se smatrati kao neizbježan događaj koji se nije mogao predvidjeti pri sklapanju Ugovora, ili bilo koji drugi uzroci ili događaji ove prirode, izvan razumne kontrole Ugovornih strana, uključujući, ali ne isključivo:

 • odredbe vladinih tijela, rat, državni udar, sabotaže, embargo, prirodne (požari, poplave, potresi, itd.) i društvene događaje (pobune radnika), nedostupnost ili prekid telekomunikacijskih usluga, tehničke smetnje ili problem u opskrbi električne energije, neispravnost opreme trećih osoba koje utječu na poslovanje neke od Ugovornih strana, osim opreme koju MONRI dobavlja za potrebe Ugovornog partnera, te svi drugi događaji koji ne ovise o volji Ugovornih strana, a čiji nastanak može dovesti do neispunjavanja obveza Ugovornih strana preuzetih ovim Ugovorom.

Ugovorna strana čije je ispunjenje Ugovora onemogućeno događajem više sile će obavijestiti o tom događaju drugu Ugovornu stranu u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 15 (petnaest) radnih dana, u mjeri u kojoj je to moguće. Obavijest će biti popraćena svim potrebnim informacijama.

Za vrijeme trajanja više sile, sva prava i obveze utvrđene Ugovorom bit će obustavljene.

Ako ispunjenje obveza iz Ugovora bude odgođeno više od 3 mjeseca zbog više sile, Ugovorne strane će dogovoriti nove uvjete za ispunjenje Ugovora ili raskid Ugovora.

 1. POVJERLJIVOST PODATAKA

Podaci i informacije u vezi s ugovornim odnosom i predmetom Ugovora, koji su poznati Ugovornim stranama u trenutku sklapanja Ugovora ili će im biti poznati u budućnosti, strogo su povjerljivi. Nijedna Ugovorna strana neće objaviti Povjerljive informacije trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim ako je objavljivanje takvih informacija izričito propisano zakonom, Ugovorom ili ovim Uvjetima. Ova obveza čuvanja povjerljivosti ostat će važeća tijekom cijelog ugovornog razdoblja i nakon njegovog prestanka u razdoblju od 3 (tri) godine.

Povjerljivim informacijama” se smatraju sve informacije koje jedna Ugovorna strana daje drugoj u pisanom, usmenom ili bilo kojem drugom obliku, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije u vezi s proizvodima, operacijama, postupcima, planovima ili namjerama, sustavima i procesima, know-how, pravima dizajna, postupkom procjene, tržišnim prilikama, kao i poslovnim, financijskim rezultatima, pravnom statusu, sudskim sporovima, kontrolama koje provode nadležna tijela i dr.

Svaka Ugovorna strana može objaviti Povjerljive informacije ako:

 1. se objava tih informacija zahtijeva prema prisilnim propisima ili na osnovu sudskog naloga ili odluke tijela javne uprave, isključivo do mjere tog zahtjeva i uz uvjet da je primatelj tih informacija upoznat s povjerljivom prirodom informacija i da je druga Ugovorna strana primila obavijest o objavi;
 2. informacije su Ugovornim stranama bili poznate prije sklapanja Ugovora i/ili su poznate široj javnosti;
 3. Ugovorna strana dobije ili je dobila te informacije od treće osobe koja je ovlaštena za njihovo objavljivanje;
 4. objava je potrebna da bi ta Ugovorna strana mogla koristiti usluge revizora/pravnog savjetnika;
 5. druga Ugovorna strana je pisanim putem ovlastila Ugovornu stranu da to učini.

MONRI je ovlašten bez suglasnosti Ugovornog partnera otkriti Povjerljive informacije drugim subjektima unutar Asseco/Payten grupe.

Sve dostavljene Povjerljive informacije ostaju u vlasništvu Ugovorne strane koja ih objavljuje. Na zahtjev Ugovorne strane koja objavljuje informacije, a u slučaju prestanka Ugovora, informacije će se odmah vratiti ili uništiti, uključujući sve primjerke, fotografije, računalne diskove ili druge oblike pohrane podataka, kao i duplikate koje posjeduje Ugovorna strana primateljica.

Svaka Ugovorna strana ima pravo davati izjave za javnost, priopćenja za medije ili druge javne objave u vezi sa samim postojanjem Ugovora i njegovim općim predmetom.

Svaka Ugovorna strana ima pravo koristiti žig (naziv i logotip) druge Ugovorne strane na svojoj mrežnoj stranici kao i na svojim marketinškim i prodajnim materijalima uz odgovarajuće pozivanje na poslovne odnose između Ugovornih strana.

MONRI ima pravo pripremati i koristiti poslovne studije slučaja projekta. Korištenje studije slučaja uključuje objavljivanje studije slučaja u bilo kojem obliku, uz prethodnu pisanu suglasnost druge Ugovorne strane u pogledu njezinog sadržaja, koja suglasnost se ne može bezrazložno uskratiti.

Svaka Ugovorna strana ima pravo zahtijevati, prema vlastitoj odluci, ispravak ili brisanje pogrešaka ili netočnosti u korištenju žiga ili poslovne studije slučaja druge Ugovorne strane kako je ovdje definirano.

 1. USTUP PRAVA

Ugovorna strana ne smije bilo koja prava, koristi ili obveze proizašle iz ovog Ugovora u cijelosti ili djelomično ustupati niti prenositi bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim u slučajevima u kojima se takav prijenos izvršava prema drugom subjektu unutar Asseco/Payten grupe.

MONRI ima pravo angažirati podizvođače za izvršenje Ugovora.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ako bude potrebno, Ugovorne strane će sklopiti zaseban ugovor o obradi osobnih podataka u skladu sa zahtjevima mjerodavnih propisa i ispunit će sve ostale regulatorne zahtjeve u vezi s obradom osobnih podataka.

MONRI ni na koji način nije odgovoran za održavanje opreme ili sustava koji su vlasništvo Ugovornog partnera ili zaštitu podataka koji se na njih na odnose.

 1. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

MONRI zadržava pravo obrade podataka nastalih korištenjem usluge od strane Ugovornog partnera za potrebe statističke analize u vezi s istraživanjem tržišta i dijeljenja i/ili dostavljanja takvih informacija trećim stranama u anonimiziranom obliku. Osobni podaci se ne obrađuju kao dio takve analize. Ujedno, osigurava se da neće biti otkrivanja bilo kakvih informacija povezanih s bilo kojim pojedinim korisnikom Sustava te da nijedan pojedinačni korisnik neće biti izravno ili neizravno identificiran u izvješćima i analizama vezanim za istraživanje tržišta.

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA

Na ovaj Ugovor i sve sporove ili zahtjeve koji proizlaze iz njega ili u vezi s njim, njegovim predmetom ili sastavljanjem (uključujući izvanugovorne sporove ili zahtjeve) primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, isključujući pravila međunarodnog privatnog prava. Ne primjenjuje se Konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Beč, 1980.).

MONRI i Ugovorni partner se obvezuju na zajedničko i mirno rješavanje sporova; u slučaju da mirno rješenje nije moguće, spor će razriješiti nadležni sud u Zagrebu.

U slučaju da bilo koja odredba ili djelomična odredba ovih Uvjeta ili Ugovora bude ili postane nevaljana, nezakonita ili neprovediva, smatrat će se izmijenjenom u minimalnoj mjeri potrebnoj kako bi postala valjana, zakonita i provediva. Ako takva izmjena nije moguća, relevantna odredba ili djelomična odredba smatrat će se brisanom. Nijedna izmjena ili brisanje odredbe ili djelomične odredbe sukladno ovom stavku neće utjecati na valjanost i provedivost preostalog dijela ovih Uvjeta ili Ugovora.

 1. NEZAVISNOST UGOVORNIH STRANA

Odnos između Ugovornih strana će u svakom trenutku predstavljati odnos dva neovisna subjekta, a Ugovor se neće tumačiti kao stvaranje bilo kakvog partnerstva, odnosa zastupstva ili drugog oblika pravnog povezivanja kojim bi se jednoj Ugovornoj strani nametnula odgovornost za činjenja ili nečinjenja druge Ugovorne strane. Nijedna Ugovorna strana, njezini zastupnici niti radnici se neće smatrati zastupnicima ili predstavnicima bilo koje druge Ugovorne strane i nijedna Ugovorna strana neće imati ovlast, bilo izričitu ili prešutnu, za preuzimanje ili stvaranje bilo kakve obveze ili odgovornosti u ime i za račun druge Ugovorne strane ili obvezivanje druge Ugovorne strane na bilo koji način.

Svaka od Ugovornih strana bit će odgovorna za upravljanje, vođenje i kontrolu svojih radnika i drugih zastupnika, a ti radnici i ostali zastupnici neće se smatrati radnicima druge Ugovorne strane.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Ugovorne strane su dužna jednu drugu obavijestiti bez odgode pisanim putem i to preporučenom poštom s povratnicom na adresu navedenu u ovom Ugovoru u slijedećim slučajevima:

 • ako nadležno regulatorno tijelo donese odluku kojom Ugovorna strana u potpunosti ili djelomično izgubi mogućnost ispunjavanja svojih obveza iz ovog Ugovora u cijelosti, osobito u slučaju ako MONRI izgubi PCI DSS certifikat te ako mu od strane Globalnih i loklanih platnih sustava bude oduzet Type I TPP i/ili TPSV status ili ako po bilo kojoj osnovi dođe do prestanka ugovornog odnosa između MONRI-a i bilo koje Financijske institucije, relevantne za izvršenje ovog Ugovora;
 • ako neka od Financijskih institucija izgubi licencu Globalnih i lokalnih platnih sustava za prihvat kartica;
 • u slučaju da Ugovorni partner raskine ugovor s bilo kojom Financijskom institucijom.

 

U slučaju da postoji sumnja ili dokaz da je Ugovorni partner ili njegov radnik, odnosno druga ovlaštena osoba, upleten u radnje zlouporabe, MONRI zadržava pravo eventualno nepodmirenu obvezu prema Ugovornom partneru podmiriti tek nakon što utvrdi visinu štete, a u iznosu umanjenom za iznos nastale/utvrđene štete.

 

MONRI zadržava pravo određivanja i promjene Autorizacijskog limita Elektronskog prodajnog mjesta i o istom obavještava Ugovornog partnera pisanim putem.

 

Izmjene i dopune Ugovora moguće su samo u pisanom obliku, uz potpis obje Ugovorne strane. Ne postoje usmeni sporedni sporazumi uz Ugovor. Iznimno od prethodnog stavka, Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je određene priloge Ugovora moguće mijenjati bez sklapanja posebnog aneksa Ugovoru i bez potpisa obje Ugovorne strane, i to:

 • Prilog 1 Ugovora moguće je izmijeniti isključivo u dijelu koji se odnosi na promjene Autorizacijskog limita Elektronskog prodajnog mjesta, dostavom obavijesti o promjeni limita Ugovovornom partneru od strane MONRI-a, korištenjem e-mail adresa za komunikaciju navedenih u Ugovoru. Prilog 1 Ugovora smatra se izmijenjenim u skladu s odredbama ovog stavka u odnosu na promjene Autorizacijskog limita Elektronskog prodajnog mjesta nakon što MONRI Ugovornom partneru dostavi potvrdu promjene putem e-maila, te se novo stanje Autorizacijkog limita Elektronskog prodajnog mjesta primjenjuje sukladno ovdje navedenim odredbama.

Radi otklanjanja svake dvojbe, Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je za sve ostale izmjene Priloga 1. potrebno sklopiti zaseban aneks Ugovora, potpisan od obje Ugovorne strane. Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

MONRI zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta. Sve izmjene Uvjeta bit će napravljene u pisanom obliku. MONRI će obavijestiti Ugovornog partnera ili e-poštom ili putem internet stranice MONRI-a ili na bilo koji drugi prikladan način o svojoj namjeri izmjene ovih Uvjeta najmanje 14 dana prije njihovog stupanja na snagu. Ugovorni partner ima pravo otkazati Ugovor uz otkazni rok od 14 dana, slanjem pisane obavijesti, u slučaju da ne prihvaća izmjene. Propust da otkaže Ugovor u roku od 14 dana od obavijesti o izmjenama smatra se prihvaćanjem izmijenjenih Uvjeta od strane Ugovornog partnera.

Upozorenje, pisana izjava volje, kao i obavijesti o raskidu i/ili otkazu opisane u ovim Uvjetima ili Ugovoru moraju se dostaviti preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ugovorne strane navedenu u Ugovoru, ili na drugu poznatu adresu koju je u pisanom obliku dala Ugovorna strana koja prima upozorenje, izjavu ili obavijest Ugovornoj strani koja ih šalje. Ako se primjenjuje dodatni rok za ispunjenje ili otkazni rok, navedeni rokovi počinju teći od dana primitka pisane izjave namjere, odnosno obavijesti na prethodno navedeni način. Ako se preporučena pošta, poslana prema odredbama ovog stavka, vrati s adrese primatelja navedene u Ugovoru kao neisporučena iz bilo kojeg razloga, datumom prijema smatra se datum kada je pošiljka predana u poštanski ured, prema odredbama ovog stavka.